Jämställdhet i skola och utbildning

Dagens tredje talare, den 8 mars 2008, är Nyamko Sabuni, integrations och jämställdhetsminister sedan oktober 2006. Fokus för seminariet är ”Jämställdhet i skola och utbildning” och hon inleder med att definiera det mest akuta jämställdhetsproblemet vi ser idag: mäns våld mot kvinnor, ”det våld kvinnor utsätts för just i egenskap av kvinnor”. Nyamko Sabuni betonar de initiativ som tas från regeringens sida och framförallt den handlingsplan till vilket man avsatt 800 miljoner kronor för att öka kvinnors säkerhet, samt en nystartad forskningsgrupp som arbetar för kvinnors hälsa.

Nyamko Sabuni fastställer att dagens ungdomar mår bra och har en positiv framtidssyn. Med en fot i den virtuella världen har de förutsättningar som tidigare generationer saknat. De har goda möjligheter att resa, studera i andra länder och uppleva stor individuell frihet. Trots detta råder en stor ohälsa bland dagens unga, menar Sabuni. Många upplever en otrygghet i samband med skolan, de känner sig inte delaktiga och de många möjligheterna kan kännas överväldigande.

Jämställdhetsministern menar att skolväsendet bör inspireras av Anna Whitlock, som 1878 startade sin nytänkande flickskola i Stockholm. Vid skolan, som snart övergick till samskola, praktiserades nya pedagogiska metoder som föräldradagar, sexualundervisning, självstyre och fria ämnesval. Nymako Sabuni menar, att trots att principen om en jämställd skola fastställdes redan 1962 och att rätten till utbildning blev en mänsklig rättighet redan 1948, så hindras miljontals barn idag att delta i skolundervisningen. Hon knyter an till Sara Högdins avhandling ”Utbildning på (o)lika villkor” (Stockholms Universitet) som visar att 27% av svenska skolelever på grund av religiösa skäl inte tillåts att delta i skolans sexualundervisning, gymnastiklektioner och andra aktiviteter. Detta för att de hävdas stå i motsättning med familjernas religiösa övertygelser. Skollagens regel om befrielse från undervisning då denna inte överrensstämmer med elevens religiösa uppfattning ska användas i undantagsfall anser Sabuni. Idag hindrar lagen mängder av elever med invandrarbakgrund att delta i skolundervisningen, framförallt invandrarflickor.

Utmaningarna för skolan är dels kvaliteten på utbildningen, dagens unga läser och räknar sämre än tidigare generationer. Läraryrkets sjunkande status måste också uppmärksammas, liksom de olika ordningsproblemen som blivit följden av en felaktig skolpolitik. Nyamko Sabuni menar att det vi löst kallar mobbning i själva verket är ett jämställdhetsproblem, och att mobbing många gånger egentligen är sexuella trakasserier. Utbildning ska vara lika för alla, men i dagens skolvärld tenderar pojkarna att få mest uppmärksamhet och flickorna att fostras till passivitet. Sabuni knyter an till arbetsmarknaden och menar att trots flickornas generellt bättre skolbetyg blir de tvåa i jakten på arbete. Kvinnor i näringslivet med chefsposition är i klar minoritet och arbetsmarkanden är långt ifrån jämställd. Detta anser hon bero delvis på att traditionella attityder om kvinnans plats i hemmet överlevt, men pekar också på att vi själva har ett ansvar då våra val i privatlivet påverkar synen på arbetsmarknaden.

För att skapa en mer jämställd arbetsmarknad ska en kvinnlig kompetensbank skapas, så att undanflykterna om ”brist på kvinnor med rätt kompetens” ska kunna slopas. Fler kvinnor ska rekryteras till toppositioner, för kvinnorna finns där. Sabuni önskar att kvotering ska bli onödig och återkopplar avslutningsvis till Anna Whitlocks skolverksamhet och att utbildning leder till jämlikhet.

Klara Grenhagen

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer