Tackling Poverty Together

– ungas roll i fattigdomsbekämpning och klimatutmaningen

Unga människor ses sällan som en resurs inom fattigdomsbekämpning och ungdomsorganisationer får förhållandevis lite bistånd sett till att nästan 50 % av världens befolkning är under 25 år. Unga löper dessutom stor risk att bli utnyttjade och hamna i fattigdom och kriminalitet. Vilka möjligheter har dagens unga att påverka sin egen framtid? Detta ämne berördes när Sara Thunmarker från LSU gav en inblick i initiativet Tackling Poverty Together (TPT).

LSU ser det som en viktig uppgift att främja arbetet med milleniemålen och ett steg i detta arbete är projektet Tackling Poverty Together (TPT) som skapades 2005 i ett samarbete mellan LSU och FN. Målet är att uppmärksamma och stärka ungas roll vid framtagandet av Poverty Reduction Strategy Papers. Genom arbetet med TPT har man lyckats skapa ett samarbete mellan FN och det civila samhället.

I praktiken går arbetet med TPT ut på att hjälpa unga människor att finna egna konstruktiva vägar för hur milleniemålen ska uppnås. Genom Internetbaserade kurser utbildas unga organisationsaktiva i Ghana, Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia och Sverige i hur fattigdomsbekämpningsstrategier tas fram och hur man själv kan påverka innehållet i dem. Utifrån kunskaperna som de unga anskaffat formar de sedan en Action Plan för vidare samarbete med olika FN-organ.

Under workshopen fick åhörarna fundera på frågan ”vad tror du att fattigdomen i världen beror på?”. Beror den på brist på pengar, makt, utbildning eller annat? Majoriteten menade att den beror på samtliga faktorer. Vissa menade att fattigdomen har sin grund i brist på makt för att människor i fattiga länder saknar makten att själv kunna påverka, till exempel hur pengarna i landet används. Flera ansåg att orsaken är brist på utbildning eftersom människor därigenom har svårt att inse sin egen situation och istället accepterar den. Ingen trodde att den grundläggande anledningen var bristen på pengar.

För att ytterligare fundera över varför världen är ekonomiskt ojämlik utfördes en övning där deltagarna blev tilldelade varsin livssituation och utifrån vissa påståenden fick gå ett steg framåt om påståendet var möjligt för dem. Påståendena rörde exempelvis ekonomisk trygghet, stöd från föräldrar och tillgång till läkare. Resultatet blev att de mest privilegierade hamnade längst fram och de mindre privilegierade längst bak. Efter samtal visade det sig att många av de längst fram inte hade insett att många andra knappt kunnat ta några steg. Paralleller drogs till verkligheten där de mer gynnade lever sina liv blickande framåt utan att reflektera över mindre lyckligt lottade och där en stor del av jordens befolkning svälter medan en annan stor del lever i överflöd.

Som avslutning på workshopen gavs också förslag på vad man som ensam person kan göra för att hjälpa till i arbetet mot fattigdom. Framförallt påpekade Sara Thunmarker vikten av att agera, initiera och komma med konkreta förslag. Ungdomar är inte en belastning utan en resurs som kan påverka – något som både makthavare och ungdomar själva måste inse.

Maja Lidholm
20 mars 2009

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer