Att arbeta för en rättvis värld

Att arbeta för en rättvis värld
Temadagen ”Att arbeta för en rättvis värld” anordnades av FUF och Forum Syd den 19 januari 2008, och riktade sig framförallt till unga som vill jobba för en rättvis värld, ideellt eller professionellt. Temadagen hölls på Klara konferens mellan 13-17 och innehöll information om hur man genom FUF och Forum Syd kan engagera sig för en rättvis värld. I mitten av dagen anordnades ett organisationsmingel, där deltagarna kunde tala med representanter från ett tiotal organisationer som jobbar med internationella frågor. Dagen avslutades med en paneldiskussion om klimatförändringarna, med särskilt fokus på västvärldens ansvar kontra utvecklingsländernas roll.Temadagen inleddes med ett inspirationstal av Laila Naraghi som är aktiv i SSU och som även är och har varit aktiv inom en mängd olika organisationer samt talat inför FN:s generalförsamling. Naraghi talade om hur man kan engagera sig för att förändra världen. Hon konstaterade att världen är väldigt orättvis och att det därmed är lätt att bli uppgiven. Man kan dock vända denna ilska och istället använda den som en drivkraft för förändring.

Naraghi konstaterade att det finns tusentals olika vägar att gå för att engagera sig för en rättvis värld, men att det är viktigt att man hela tiden har med sig tre saker:
1. Att man vågar se hur världen faktiskt ser ut – att man ser orättvisorna samt sin egen roll i det. Exempelvis kan man fundera över hur den egna konsumtionen påverkar människor på andra sidan jorden. Naraghi och hennes vänner använde ilskan över att det inte fanns något att göra för ungdomar i Oskarshamn som en drivkraft för att starta ett nattcafé i hemstaden.
2. Att organisera sig och att på så sätt se hur man tillsammans kan förbättra världen. Det finns en otrolig styrka i att gå samman och arbeta ihop med andra som vill jobba mot samma mål.
3. För det tredje krävs det kärlek, omtanke och engagemang. Det krävs ett positivt mål och en kärleksfull inställning till det man vill åstadkomma. De goda värden som finns i världen måste försvaras.

Gör man bara detta framhåller Naraghi att det går att skapa en rättvis värld. Många av de förändringar som sker i världen drivs fram av just unga. Alla förändringar utgår dock ifrån en själv, såsom Gandhi uttryckte det: ”You must become the change you want to see in the world”. Man ska också vara medveten om att det duger att försöka.

Den efterföljande paneldiskussionens deltagare var Arne Forstenberg , Generaldirektör och initiativtagare till Global Focus och Mirjam Palm , Klimatsamordnare på Sida. Moderatorer var Turid Tersmeden , ansvarig för FUF:s studerande- och seminarieverksamhet och Heidi Huusko , handläggare på Ungdomsfonden och koordinator för LSU:s Afrikasamarbeten.

Paneldiskussionen började med att Tersmeden presenterade deltagarna och upplägget på diskussionen.

Mirjam Palm talade sedan om hur klimatförändringarna drabbar de fattiga samt om Sidas arbete med frågan. Palm talade om att upp till 250 miljoner människor riskerar att drabbas av ökad klimatstress. Där det redan idag är problem med torka kommer det att bli torrare, och där det idag är omfattande skyfall kommer det att regna mer. Afrika är särskilt utsatt och riskerar att drabbas av en enorm vattenbrist, vilket i sin tur kan leda till en ökad migration, fler konflikter mm. Glaciärerna i Himalaya har också börjat smälta, vilket kan leda till en ökad mängd störtfloder och fler katastrofer. När glaciärerna försvinner får man även utökade problem med tillgången till rent vatten för människor i Asien. Många människor har under de senaste decennierna tagit sig ur fattigdom, men klimathoten innebär att dessa förbättringar kan gå om intet då människor riskerar att halka tillbaka i djupare fattigdom.

Palm anser att man måste använda sig av alla verktyg man kan finna för att vända denna utveckling. Ett sådant instrument är finansiella styrmedel. Redan har temperaturen höjts med 0,7 grader och målet är att temperaturen inte ska höjas med mer än 2 grader totalt sett. Det är därmed tydligt att det krävs stora insatser för att inte överskrida den nivån.

Målet med Sidas verksamhet är att bidra till att förbättra människors levnadsvillkor. Utifrån det målet är det för Palm tydligt att klimatfrågan och klimatförändringarna måste sättas i fokus. Ett viktigt mål för Sida är att bidra till en reducering av växthusgaserna. Under senare år har man runt om i världen insett att man inte kommer att nå de mål man har fastställt, därmed är en viktig uppgift framöver även att analysera hur vi hanterar effekterna av den globala uppvärmningen. Därmed måste hela Sidas arbete anpassas till de klimatförändringar vi ser.

Sidas strategi är att integrera klimatarbetet på olika plan och i olika verksamheter. Man måste använda sig av olika verktyg och se till frågan inom olika politiska områden, såsom stad, landsbygd, vatten, energi etc. Även regeringen har insett att klimatfrågorna är viktiga, och området är tillsammans med områdena demokrati och MR samt jämställdhet prioriterade i budgetpropositionen.

Arne Forstenberg talade därefter om dagens klimatsituation samt hur Global Focus uppkom. Forstenberg framhöll att vi under 50 år har förbrukat 50% av de globala energiresurserna. Därav krävs att Nord ändrar sina system, samt att länderna i Syd måste hoppa över den fossilintensiva fasen i den ekonomiska utvecklingen. Fakta som dessa var anledningen till att Global Focus uppkom. Organisationen vill verka för ett globalt perspektiv på klimatfrågan, något som ofta saknas då officiella företrädare allt som oftast har ett nationellt perspektiv.

Arne Forstenberg var tidigare ordförande för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala och arbetade då bland annat med att anordna seminarier. I dessa sammanhang mötte han en person som arbetade på WWF och som tänkte på klimatfrågan i ett globalt perspektiv och som talade om Kinas fossilintensiva utveckling. Efter ett senare möte med denna person fick Arne samt några till intresserade ett uppdrag – att fundera ut hur man kan arbeta med dessa frågor. På så sätt föddes idén till Global Focus.

För uppkomsten av organisationen var dock idéerna viktigast. Man identifierade intressanta områden där man faktiskt kunde påverka, såsom att svenska pensionsfonder investeras i Kina och Indien i kol, gas, olja och cementföretag. Men genomförde även en granskning av riksdagspartiernas klimatpolitik och fann då att partierna inte hade någon sådan. Därefter har man försökt hjälpa partierna att utforma och implementera en sådan politik. Global Focus har även genomfört en uppsatstävling för att få fram nya klimatlösningar, med deltagare från Sverige och Kina. Global Focus har idag även verksamhet i Kina, och under 2008 kommer man att expandera till fler länder.

Diskussionen fortsatte med att moderatorerna ställde ett antal frågor till panelens deltagare:

Finns det målkonflikter mellan miljöfrågor och utveckling/fattigas rättigheter?

Palm medgav att sådana konflikter existerar. Klimatkommissionens mål är att minska utsläppen av växthusgaser, medan man inom biståndet ofta glömmer bort klimatfrågorna. En ökad samverkan mellan dessa områden krävs därför, samt en ökad debatt om hur klimatfrågor och utvecklingsfrågor hör ihop. Forstenberg ansåg att det inte går att skilja dessa områden åt, eftersom allt hänger ihop. Klimatproblemet är ett globalt problem som måste behandlas globalt. Vi måste skapa ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen och vi har 8-10 år på oss att minska trenden. I hela samhället måste man ge hög prioritet åt dessa frågor.

Vem bär då ansvaret för klimatförändringarna – Nord eller Syd?

Palm ansåg att i-länderna är orsaken till klimatförändringarna, vilket man historiskt sett har erkänt. Men vi måste även hantera framtiden. De fattiga länderna kommer att drabbas hårt och i-länderna har då en skyldighet att bistå utvecklingsländerna i deras svårigheter. Forstenberg konstaterade att det inte finns några globala institutioner som kan hantera dessa frågor, vilket är ett problem eftersom det krävs ett globalt ansvarstagande. Det personliga ansvaret hos var och en är snarare att driva frågan gentemot de stora institutionerna, något som har större effekt än att man exempelvis byter sina glödlampor. Det borde även startas fler organisationer som arbetar med klimatfrågan.

Vad hände egentligen på Bali? Skedde det framgångar och vilka var utmaningarna?

Palm var med på FN:s klimatkonferens på Bali för att bevaka utvecklingsländernas intressen i förhandlingarna. Syftet med mötet var att verka för en gemensam global överenskommelse om utsläppen. Kyotoprotokollet är ett exempel på ett sådant verktyg och Australien gick med på att delta i detta på Bali, vilket föranledde stora applåder. Under förhandlingarna på Bali siktade man dock på nya verktyg för att minska växthusgaserna ännu mer. Det man egentligen kom överens om på Bali var att börja tala om att skapa gemensamma regler för detta. 2009 ska man ha utarbetat siffror för hur mycket man ska minska utsläppen samt hur denna minskning ska fördelas på landsbasis. Palm konstaterade att det finns starka krafter som verkar emot sådana avtal (såsom USA), därmed var Bali ändå en framgång anser hon. Forstenberg sade att det är en lång process kvar för att man ska kunna nå ett avtal om 2 år. År 2007 har det talats mycket om klimatet, men nu är det dags för faktisk handling. Forstenberg uttryckte en förhoppning om att valrörelsen i USA leder till en stor förändring då det tillsätts en ny regering. Sverige kommer att ha en nyckelroll i att skapa det nya klimatavtalet i och med att vi kommer att ha ordförandeskapet i EU 2009. Därmed har vi en enorm möjlighet att påverka utvecklingen.

Vad kan man själv göra för att förändra utvecklingen?

Enligt Forstenberg är det bra att organisera sig för att skapa en förändring. Det är även viktigt att möta andra som har andra perspektiv och kunskaper inom ämnet. Ett annat tips är att skriva en uppsats i detta ämne. Palm ansåg att man bör skaffa sig kunskap om klimatfrågor. Sedan kan man exempelvis engagera sig inom ramen för ungdomsorganisationer som arbetar med dessa frågor.

Moderatorerna frågade även vad Forstenberg hade för syn på hur Sida arbetar med klimatfrågan.

Forstenberg ansåg att det skulle vara intressant om Sida blev en aktör som främjade ungas engagemang och nytänkande. Sidas möten bör vara så inkluderande som möjligt för att kunna inkludera en mängd olika aktörer och perspektiv. Sida bör främja öppna processer i beslutsfattandet. Ny teknologi möjliggör exempelvis att människor på andra sidan av jorden kan delta i Sidas möten. Palm sade då att Sida redan gör en del av dessa saker.

Avslutningsvis uppmanade Forstenberg till ett ökat engagemang för miljön. Om man vill förbättra världen är det klimatet man ska arbeta med. Klimatet kommer att vara den stora frågan i åtminstone 25 år till enligt Forstenberg, och det är väldigt kul att vara med i den processen!

Temadagen avslutades med att moderatorerna tackade panelens deltagare för ett intressant samtal, samt tackade publiken för sitt deltagande under dagen.

Erika Charpentier, FUF-praktikant

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer