Sida-Global/ENICT, 2 platser

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

ENICT, Enheten för näringslivssamverkan och ICT (Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling) söker två praktikanter för höstterminen, en med fokus på näringslivssamverkan och en med fokus på ICT.


Näringslivssamverkan

Den privata sektorn spelar en avgörande roll för utveckling genom att driva på innovationer, investeringar och skapa tillväxt. Att samarbeta med den privata sektorn är därför viktigt för Sidas arbete med att nå utvecklingsmålen.

Aktörer från den privata sektorn medverkar i de flesta sektorer och tematiska områden av Sidas verksamhet och bidrar till privatsektorsutveckling, nyföretagande och företagens sociala ansvar i utvecklingsländer. Viktiga aspekter i samarbetet är hållbar resursanvändning samt bättre möjligheter att hantera och anpassa sig till miljöförändringar.

Vi fokuserar på samarbeten med den privata sektorn där Sidas insats kan ge utväxling och skapa en hävstångseffekt. Det övergripande målet för samarbetet med den privata sektorn är det samma som gäller för allt svenskt utvecklingssamarbete: att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Den privata sektorn har en roll i samhällsutvecklingen inte bara genom att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, utan också genom att ta fram hållbara lösningar på globala utmaningar. Samarbetet med den privata sektorn är därför viktigt för att Sida ska kunna bidra till att nå utvecklingsmålen, och inte bara som ett verktyg för att främja tillväxt.

Allt fler länder har möjligheter att klara sig utan traditionellt utvecklingsbistånd och vill nu utvecklas genom att bygga nya samarbetsformer. Sida satsar därför mer och mer för att

stimulera relationer mellan svenska och utländska parter där samarbetet bygger på ömsesidiga intressen och delat ansvar, och som har möjlighet att leda till långsiktiga och självgående relationer.

Tanken är att hitta former som utnyttjar den privata sektorns kunskaper och resurser för utveckling och att använda bistånd som en katalysator för att åstadkomma mer och snabbare förändring. Ytterst handlar det om att påskynda kampen mot fattigdom.

 

Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) har de senaste åren kommit att spela en allt större roll i världen, inte minst i utvecklingsländer där mobiltelefonins snabba spridning skapar nya möjligheter till utveckling. Internationella företag i IT-branschen intresserar sig alltmer för den växande marknaden i Afrika. I Kenya har mer än 60% av befolkningen tillgång till betalning via mobiltelefoner. I Indien har mjukvaruindustrin bidragit till hundratusentals nya arbetstillfällen. På Haiti används verktyg som geomapping och crowdsourcing i återuppbyggandet efter jordbävningskatastrofen.

 

Sidas arbete med informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) styrs av en strategi som beslutats av regeringen. Den nuvarande strategin gäller 2011-2013 och har målet att hjälpa olika aktörer i utvecklingsländer att använda ICT för utveckling, med det övergripande målet att hjälpa människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Strategin innehåller också mer specifika mål, till exempel att kvinnor och flickor ska få ökad tillgång till teknologi, att nya och mer etablerade aktörer ska samarbeta inom ICT4D-området och att lokala, nationella och internationella aktörer ska samarbete och dela varandras erfarenheter.

 

För att uppfylla strategin ger Sida finansiellt stöd till olika aktörer (myndigheter, organisationer inom civilsamhället, FN-organisationer, fonder etc.) som arbetar inom ICT4D. Arbetsområden innefattar bl.a. utveckling av ett betalnings- och banksystem för mobiltelefoner, samarbete med lokala radiostationer i Afrika, stöd till sociala entreprenörer som gör mobilapplikationer och en s.k. ”challenge fund” för organisationer som använder internet för sociala innovationer.

 

Sidas uppgift är att identifiera relevanta aktörer och projekt/program som kan bidra till att strategimålet uppfylls. För att göra detta krävs goda kunskaper om utvecklingen inom ICT4D-området, om vilka aktiviteter som ger resultat och fungerar på lång sikt och om vad andra aktörer (t.ex. andra givare) gör.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken? Nr.1 (Praktikplats ICT4D)

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa utvecklingen inom ICT4D-området i allmänhet och inom områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Specifika uppgifter kan inkludera:

– Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom ICT4D;

– Ansvara för Sida/ICT4D:s aktiviteter inom sociala medier (främst Twitter);

– Delta i kommunikationsarbetet kring Sida och ICT4D;

– Bistå handläggare i bedömning av ansökningar och projektförslag;

– Delta i möten med olika aktörer för att lära känna deras verksamhet;

– Bistå handläggare i andra uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier med inriktning inom samhällsvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi eller liknande områden.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Kunskap inom informations- och kommunikationsteknologi.

Erfarenhet från sociala medier (särskilt Twitter)

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

Vad innebär praktiken? Nr.2(Näringsliv)

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa näringslivssamverkan inom den globala utvecklingsagendan i allmännhet och i områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från företag och andra aktörer. Specifika uppgifter kan inkludera:

  • Assistera handläggare på enheten med beredningar och uppföljning av olika typer av projekt
  • Delta i kommunikationsarbetet kring Sida och näringslivssamverkan
  • Hålla i och löpande uppdatera enhetens projekt-katalog.
  • Assistera i planering och genomförande av konferenser och möten.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier med inriktning inom samhällsvetenskap/ekonomi

Meriterande kompetens/erfarenheter

Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Arbetslivserfarenhet från privata näringslivet

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser