Referat – Bankrupting Nature, Anders Wijkman diskuterar tillväxt och vägen till global hållbarhet

Onsdagen den 22:a maj bjöds Anders Wijkman in till FUF:s kansli för att gästa fåtöljen och bland annat kommentera sin senaste bok Bankrupting Nature.

Wijkman inledde med att uttrycka sin förvåning över den bristfälliga debatt som finns kring utvecklingsfrågor och ungas engagemang. Världen har blivit mer integrerad och relationerna mellan nord och syd allt viktigare, men detta är inte i fokus på den politiska agendan.

Motivet för Bankrupting Nature och den tidigare boken, Den Stora Förnekelsen, har varit det växande gapet mellan den traditionella ekonomin och naturen och mellan finansmarknaden och den reella ekonomin. Wijkman menar att separation mellan ekonomin och miljön förut har kunnat vara försvarsbar men inte är det idag och att den rådande kommersiella tillväxten och ökande konsumtionen inte är hållbar. Det finns andra, mer hållbara sätt att organisera ekonomin men det anses hotfullt att ifrågasätta systemet eller att ”gå utanför boxen”.Vi står inför en prövning. Vi lånar av naturen, av vår framtid. Resursutrymmet fortsätter att krympa i takt med klimatförändringarna och de svenska hushållen belånas. Utöver  detta kvarstår den sociala utmaningen med ökade inkomstskillnader och arbetslöshet då samhället digitaliseras och jobb försvinner utan att ersättas. Wijkman betonar att tillväxt inte automatiskt leder till nya jobb och ifrågasätter kapitalismens möjlighet att övergå till en hållbar ekonomi. En alternativ modell bör därför diskuteras, hur skulle den se ut? Penningekonomin är lätt att räkna ut men miljön är desto svårare/inte lika förutsägbar.

Fortsättningsvis kommenterar Wijkman den politiska situationen och menar att klimatförhandlingar är verkningslösa till följd av en kortsiktig marknad och kortsiktig politik. Hittills har man försökt att undvika att medeltemperaturen stiger med över två grader och försökt minska den totala temperaturökningen fram till 2011. Detta har man inte lyckats med men man siktar på ett nytt avtal år 2015.

Wijkman anser att det är viktigt att forskare och beteendevetare släpps in i debatten och ges uppmärksamhet då det är dessa som sitter på de riktiga svaren och lösningarna, och inte nödvändigvis nationalekonomerna. Han tycker att fler naturvetare bör sitta i riksdagen. Forskarna behövs för att generera vilja och sätta press på politiken att erkänna problematiken, medan beteendevetarna behövs för att skapa dynamik i debatten och för att få människor att förstå och ta till sig fakta.
Det behövs ett nytt system som inte bygger på kommersiell tillväxt utan istället fokuserar på att utveckla välfärdsmål, sen får tillväxten bli som den blir. Det behövs även regeringschefer i EU som driver på frågan med en tydlig politik och pekar med hela handen.

Wijkman avslutar med att den vita medelklassen direkt måste drabbas av krisen för att något ska hända och tror att vi känner mer välbefinnande om vi tar större ansvar.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer