Film och referat från FUF-fåtöljen 25/3-14 om HBTQ-personers rättigheter

Från Uganda till Ryssland – stora bakslag för hbtq-personers rättigheter

Den 25:e mars gästades FUF:s fåtölj av Ulf B Andersson, journalist och redaktör för Amnesty Press. Temat för kvällens seminarium var det aktuella läget för HBTQ-personer världen över.

Ulf inledde seminariet med att påpeka att, trots att vi i Sverige har kommit jämförelsevis långt i många avseenden gällande rättigheter för HBTQ-personer, så finns det än idag mycket fördomar mot personer som inte faller inom ramen för heteronormen. Som exempel nämndes den kyrkoherde i Kinna i Västergötland som nyligen vägrat att viga ett homosexuellt par som också har utsatts för våld och trakasserier. I Kinna församling bedrivs fortfarande arbete för att ”bota” och omvända homosexuella vilket biskopen i Göteborgs stift tar avstånd från.

Seminariet gick sedan över till att fokusera på HBTQ-frågan ur ett mer globalt perspektiv. Vi fick se en karta där länder som har en lagstiftning som kriminaliserar samkönat sex var markerade. Gemensamt för majoriteten av dessa cirka 80 länder var deras historia av att ha varit brittiska kolonier. Vi fick ta del av läget i några av de mest akuta krisländerna när det kommer till inskränkandet av rättigheter för HBTQ-personer. För att nämna ett exempel berättades det om Nigeria där det nyligen har antagits en ännu skarpare lagstiftning mot homosexualitet. Den nya lagen förbjuder all typ av medhjälp till någon form av ceremoni mellan två personer av samma kön.

Ett annat land som den senaste tiden varit i fokus och som också berördes under seminariet var Uganda. Det har sedan tidigare varit förbjudet med homosexualitet i landet, men den senaste tiden har rättighetsbegränsningarna för HBTQ-personer skärpts ytterligare. Detta har inneburit att många homosexuella nu förföljs och hotas och därmed tvingas gå under jorden eller fly utomlands, bland  annat till Sverige,   av rädsla för att bli utpekade och dömda.

Även om många länder i Afrika har mycket begränsade rättigheter för HBTQ-personer påpekade ändå Ulf att det också på denna kontinent finns länder med mer progressiva författningar och lagar. Ett exempel som nämndes var Sydafrika, vilket var det första landet i världen att tillåta samkönade äktenskap och som 1996 var först i världen med att i sin författning skriva in förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Ulf påpekade också att bara för att det i vissa länder är lagligt med homosexualitet, betyder inte detta per automatik att det är enkelt att leva som homosexuell.

Seminariet följdes sedan av en frågestund där besökarna fick chansen att ställa frågor till Ulf. En fråga som restes var hur mycket bevis som krävs för att en person ska bli dömd i de länder där homosexualitet är kriminellt. Ulf svarade att detta är mycket varierande; i vissa länder kan straff utdelas enbart baserat på att någon angivit att en person är homosexuell, medan det i andra länder krävs mer för att få någon fälld för brott. En annan fråga som ställdes var huruvida kriminaliseringen av homosexualitet är något som har folkligt stöd, eller om det till största del handlar om något som politiker har beslutat om. Vi fick veta att befolkningen i många länder i Afrika stödjer en kriminalisering av homosexualitet. I Östeuropa och Ryssland är samkönat sex avkriminaliserat men homofobin är utbredd och lagar för att begränsa HBTQ-personers rättigheter har ett folkligt stöd.

Ulf menade att en viktig faktor på många håll i världen är religionens inflytande. Det är därför viktigt att hitta bundsförvanter inom religiösa grupper för att på så sätt kunna förändra normer och påverka åsikter hos befolkningen i ett land. En tredje fråga som ställdes berörde Ryssland och huruvida det är möjligt att koppla de nya lagarna, vilka förbjuder informationsspridning som kan ses som ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”, till någon annan samhällsutveckling i landet. Ulf svarade att det delvis går att koppla till det uppsving som den ortodoxa kyrkan har fått. Han menade också att det faktum att Ryssland har gått i en mer auktoritär riktning också kan kopplas till utvecklingen i inskränkandet av rättigheter för homosexuella.

Som avslutning ställdes frågan om hur Amnesty jobbar för att förbättra rättigheter för HBTQ-personer världen över. Vi fick då veta att organisationen dels jobbar med påverkansarbete genom att författa och publicera rapporter om läget i världen, men också genom mer praktiska aktioner såsom att be aktivister att skicka brev, exempelvis till myndigheter och inflytelserika personer, för att på så sätt uppmana till en förändring för fler rättigheter för HBTQ-personer. Seminariet avslutades med applåder och ett stort tack riktades till Ulf.

Av: Nikolina Stålhand

_________________

Lästips från Ulf B Andersson:

KINNA, VÄSTERGÖTLAND

Hatet stoppar inte deras kärlek (SvD 22 mars): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-hatet-stoppar-inte-deras-karlek_3391116.svd?sidan=1

Biskop: Strider mot kyrkans värderingar (SvD 23 mars): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/biskop-strider-mot-kyrkans-varderingar_3391428.svd

Protesterna – en kort paus från homofobin. Kajsa Bergström återvänder till sin barndoms Kinna. (Expressen 8 mars): http://www.expressen.se/kultur/protesterna–en-kort-paus-fran-homofobin/

ZAMBIA

Två unga män, James Mwape och Philip Mubiana, hotas av 14 års fängelse: http://www.amnesty.org/en/news/zambia-end-state-sponsored-persecution-same-sex-trial-reaches-verdict-2014-02-21

NIGERIA

Häxjakt  efter nya lagen mot samkönade relationer (Amnesty 15 januari): http://www.amnesty.org/en/news/nigeria-halt-homophobic-witch-hunt-under-oppressive-new-law-2014-01-15

RYSSLAND

Stort reportage i Insikt om Ryssland: Hårdnande klimat efter tjugo års ”frihet”: Tjugo år efter att homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland infördes lagen som förbjuder propaganda för icke-traditionella sexuella relationer för minderåriga, den så kallade antigaylagen. Hur ska man förstå varför lagen kommer nu och vad beror det uppblossande homohatet på?: http://www.lafa.nu/Insikt/Nr-1-2014/

UGANDA

Amnesty Press om nya lagen i Uganda, Musevenis balansgång (med en rad länkar): http://amnestypress.se/fran-tidningsarkivet/reportage/25611/musevenis-balansgang/

RAPPORTER FRÅN AMNESTY INTERNATIONAL

Europe: Transgender people face discrimination and inhuman treatment (Rapport 4 februari): http://www.amnesty.org/en/news/europe-transgender-people-face-discrimination-and-inhuman-and-degrading-treatment-2014-02-04

Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-Saharan Africa (Rapport 25 juni 2013): http://www.amnesty.org/en/news/rising-levels-homophobia-sub-saharan-africa-are-dangerous-and-must-be-tackled-2013-06-24

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer