Utrikesdepartementet – Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.regeringen.se/

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete, UD-MU, ansvarar för Sveriges politik inom multilateralt utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. I ansvarsområdet ingår FN:s fonder och program, FN:s ekonomiska, sociala och humanitära verksamhet, Världsbanken och regionala utvecklingsbanker samt tematiska multilaterala utvecklingsfonder inom klimatområdet och global hälsa. Enheten samordnar genomförandet av regeringens strategi för multilateralt utvecklingssamarbete.

Enheten har ett 40-tal medarbetare och är uppdelad i fyra grupper:

Bankgruppen ansvarar bl.a. för Sveriges politik gentemot ett antal utvecklingsbanker, främst Världsbankgruppen men även Afrikanska utvecklingsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken.

FN-gruppen ansvarar för FN:s fonder, program och fackorgan, FN:s ekonomiska, sociala och miljörelaterade verksamhet såsom UNDP, UNICEF, UNFPA.

HUM-gruppen ansvarar för politik och stöd främst genom FN:s större humanitära organisationer, såsom WFP, UNHCR och UNRWA.

Klimatgruppen för globala miljö- och klimatfrågor ansvarar för utvecklingspolitiska aspekter av frågor om hållbar utveckling, miljö och klimat t.ex. Globala miljöfaciliteten (GEF).

Enheten består vidare av personer som arbetar med särskilda uppdrag, såsom exempelvis millennieutvecklingsmålen post- 2015, global hälsa och resultatfrågor inom de multilaterala utvecklingsorganen.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta nära handläggarna i respektive grupp och få en god inblick i Sveriges arbete med multilaterala utvecklingsfrågor. Detta ger kunskaper i och erfarenheter av de arbetsuppgifter, rutiner och beslutsformer som förekommer inom Regeringskansliet. Arbetsprocesser kan t.ex. vara regeringsbeslut, regeringskanslibeslut, underlag inför styrelsemöten, underlag till politiska ledningen och arbete med kommunikationsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Övrig information

Praktikanten ska ha en huvudman från sitt universitet. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Ansök senast den 8 mars.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser