Sida – Enheten för global ekonomi och miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Enheten För Global ekonomi och Miljö (GECO) Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) har de senaste åren kommit att spela en allt större roll i världen, inte minst i utvecklingsländer där mobiltelefonins snabba spridning skapar nya möjligheter till utveckling. Internationella företag i IT-branschen intresserar sig alltmer för den växande marknaden i Afrika. I Kenya har mer än 60% av befolkningen tillgång till betalning via mobiltelefoner. I Indien har mjukvaruindustrin bidragit till hundratusentals nya arbetstillfällen. På Haiti används verktyg som geomapping och crowdsourcing i återuppbyggandet efter jordbävningskatastrofen.

Sidas arbete med informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) styrs av en strategi som beslutats av regeringen. Den nuvarande strategin gäller 2014-2017 och har målet att hjälpa olika aktörer i utvecklingsländer att använda ICT för utveckling, med det övergripande målet att hjälpa människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Strategin innehåller också mer specifika mål, till exempel att kvinnor och flickor ska få ökad tillgång till teknologi. För att uppfylla strategin ger Sida finansiellt stöd till olika aktörer (myndigheter, organisationer inom civilsamhället, FN-organisationer, fonder etc.) som arbetar inom ICT4D. Arbetsområden innefattar bl.a. utveckling av ett betalnings- och banksystem för mobiltelefoner, samarbete med lokala radiostationer i Afrika, stöd till sociala entreprenörer som gör mobilapplikationer och en s.k. ”challenge fund” för organisationer som använder internet för sociala innovationer. Sidas uppgift är att identifiera relevanta aktörer och projekt/program som kan bidra till att strategimålet uppfylls. För att göra detta krävs goda kunskaper om utvecklingen inom ICT4D-området, om vilka aktiviteter som ger resultat och fungerar på lång sikt och om vad andra aktörer (t.ex. andra givare) gör.

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa utvecklingen inom ICT4D-området i allmänhet och inom aspekter intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Fokus ligger på informationssammanställning och bearbetning av textmaterial.

Specifika uppgifter beror på praktikantens kvalifikationer, önskemål samt vilka processer som är aktuella vid tillfället, men kan inkludera:

– Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom ICT4D;

– Ansvara för Sida/ICT4D:s aktiviter inom sociala medier (främst Twitter);

– Delta i kommunikationsarbetet kring Sida och ICT4D;

– Bistå handläggare i bedömning av ansökningar och projektförslag;

– Delta i möten med olika aktörer för att lära känna deras verksamhet;

– Praktikanten deltar i nätverk och arbetsgrupper tillsammans med handledaren, vilket möjliggör en insyn i Sidas bredare verksamhet samt bidrar till lärande och kompetensutveckling. Praktikanten stöttar enheten och avdelningen i att anordna möten och seminarier som enheten har planerade till hösten 2015;

och

– Bistå handläggare i andra uppgifter.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

-Akademiska studier med inrikting inom samhällsvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi eller liknande områden med relevans för enhetens arbete

– God analytisk förmåga

– God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenheter av utvecklingssamarbete, internationella förhållanden samt av arbete i föreningar, företag, och myndigheter i Sverige och utomlands.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser