Sida – Enhet för Global Ekonomi och Miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Enheten För Global Ekonomi och Miljö (GECO), är en operativ enhet på INTEM, avdelningen för internationella organisationer och politiskt stöd. GECO är ansvarig för genomförandet av utvecklingsbidrag som är relevanta för mer än en kontinent. I varje resultatområde, är de viktigaste normativa internationella organisationer såsom FN-organ, Världsbanken men även till civila samhället, fonder och andra initiativ. Enheten stöder också andra initiativ som bedöms kunna genomföras mer effektivt i ett globalt sammanhang snarare än på regional eller bilateral (nationell) nivå.

Enheten har cirka 20 medarbetare indelade i 3- resultatgrupper för att genomföra två strategi:

– Strategin för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.
– Strategin för ekonomiskt hållbar utveckling.

Varje handläggare har ansvar för ett antal insatser inom sina områden. Arbetet innebär bredning av stöd till globala organisationer, uppföljning av stöd och rapportering av resultat.

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa marknaden, handel och hållbar företagande inom den globala utvecklingsagendan i allmänhet och i områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Specifika uppgifter beror på praktikantens kvalifikationer, önskemål samt vilka processer som är aktuella vid tillfället, men kan inkludera:
– Delta i resultatsgruppens arbete med beredning och kvalitetssäkring av stöd till organisationer
– Tillsammans med handledaren, bereda åtminstone en insats inom områdena sysselsättning, handel, marknaden och/eller hållbart företagande. Det innebär kontakter med organisationen och med berörda personer inom Sida.
– Deltar i resultatsgruppen och nätverk tillsammans med handledaren, vilket möjliggör insyn i Sidas bredare verksamhet samt bidrar till lärande kompetensutveckling.
– Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom hållbar företagande för att bättre integrera i flera insatser.
– Assistera i planering och genomförande av konferenser, möten, och seminarier som enheten har planerat.
– Delta i kommunikationsarbetet kring Sida.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitet eller högskola inom samhällsvetenskapligt område eller ekonomi.

– Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

– God analytisk förmåga.

– Mycket god förmåga att självständigt sätta sig in i ett stort material, sammanställa information, kritiskt granska och dra slutsatser.

– God kommunikations- och social förmåga.

– God datorvana.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenheter av utvecklingssamarbete, internationella förhållanden samt av arbete i föreningar, företag, och myndigheter i Sverige och utomlands.

– Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser