Film & referat fåtölj 5/10: Vad hände i New York?

Den 5:e oktober var det Hanna Hanssons tur att inta FUF-fåtöljen. Till vardags arbetar hon på CONCORD Sverige som samordnare för Beyond 2015, arbetsprocessen med FN:s nyligen antagna globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030, Sustainable Development Goals, SDGs).

Fåtöljsamtalet kom likaså att handla om dessa mål; vilka utvecklingsteman de omfattar, hur de framarbetades, om beslutsprocessen och hur de kan och bör omsättas i praktiken.

Hanna gav först en allmän bild av de globala målen för hållbar utveckling. Hon nämnde bland annat att de består av 17 huvudmål med 169 delmål, inom teman såsom miljömässig hållbarhet, ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning och jämställdhet. Målen bygger delvis på FN:s tidigare milleniemål, vilka inte uppfylldes helt innan deadlinen i år (2015). Syftet med de nuvarande målen och 2030-agendan är att alla världens nationer gemensamt ska arbeta för att nå dessa mål till år 2030. På så sätt ska en hållbar global utveckling säkras för nuvarande och kommande generationer. Alla huvudmål är sammanvävda med nationernas arbeten på ett sätt som hittills är helt unikt i FN-sammanhang. Ingen nation har på förhand uppnått alla huvudmål, utan alla måste arbeta för sin nation och världens utveckling. De flesta (rikare) nationer måste också hjälpa till att finansiera agendan via bistånd och andra finansiella flöden.

TheGlobalGoals_Logo_and_Icons

För Sveriges del har framförallt fyra mål betonats som extra prioriterade: Mål 5 gällande ökad jämställdhet mellan könen, inklusive SRHR. Mål 16 om fred och goda samhällsinstitutioner. Mål 8 om arbeten, och mål 14 om ett mer hållbart användande av vattenresurser. Sverige har även prioriterat åtaganden inom miljö- och klimat där ett särskilt initiativ har lanserats.

Överlag har regeringen uttryckt en hög ambitionsnivå gällande det egna arbetet med målen och Sverige ingår – tillsammans med åtta andra nationer – i ett nätverk av så kallade ”Champion States”. Den exakta innebörden av detta nätverk är inte beslutad än, men tanken är att dessa nationer ska ligga i framkant för det globala arbetet med målen.

Hur det globala arbetet med målen ska mätas – det vill säga, med vilka mått och resultatindikatorer – är ännu inte fastställt. En arbetsgrupp, bestående av representanter från statistiska centralbyråer i 25 nationer, har tillsatts för att i mars 2016 förhoppningsvis presentera ett förslag till FN:s generalförsamling. En signering av SDG-protokollet är dock inte juridiskt bindande. Arbetet med de globala målen för hållbar utveckling är alltså helt frivilligt och ingen nation kan bestraffas för att inte ha uppnått huvudmålen år 2030.

Text: Elin Östling

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer