Sida – Avdelning Partnerskap och Innovation – Enheten för näringslivssamverkan och strategiska partnerskap (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Enheten för näringslivssamverkan och strategiska partnerskap (NÄRSKAP) jobbar för att inkludera den privata sektorn i arbete med att utrota fattigdom. Den privata sektorn spelar en avgörande roll för utveckling genom att driva på innovationer, investeringar och skapa tillväxt. Att samarbeta med den privata sektorn är därför viktigt för Sidas arbete med att nå hållbarhetsmålen. Aktörer från den privata sektorn medverkar i de flesta sektorer och tematiska områden av Sidas verksamhet och bidrar till privatsektorsutveckling, nyföretagande och företagens sociala ansvar i utvecklingsländer. Viktiga aspekter i samarbetet är hållbar resursanvändning samt bättre möjligheter att hantera och anpassa sig till miljöförändringar. Vi fokuserar på samarbeten med den privata sektorn där Sidas insats kan ge utväxling och skapa en hävstångseffekt. Det övergripande målet för samarbetet med den privata sektorn är det samma som gäller för allt svenskt utvecklingssamarbete: att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Den privata sektorn har en roll i samhällsutvecklingen inte bara genom att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, utan också genom att ta fram hållbara lösningar på globala utmaningar. Samarbetet med den privata sektorn är därför viktigt för att Sida ska kunna bidra till att nå utvecklingsmålen, och inte bara som ett verktyg för att främja tillväxt. Allt fler länder har möjligheter att klara sig utan traditionellt utvecklingsbistånd och vill nu utvecklas genom att bygga nya samarbetsformer. Sida satsar därför mer och mer för att stimulera relationer mellan svenska och utländska parter där samarbetet bygger på ömsesidiga intressen och delat ansvar, och som har möjlighet att leda till långsiktiga och självgående relationer. Tanken är att hitta former som utnyttjar den privata sektorns kunskaper och resurser för utveckling och att använda bistånd som en katalysator för att åstadkomma mer och snabbare förändring. Ytterst handlar det om att påskynda kampen mot fattigdom.

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa näringslivssamverkan inom den globala utvecklingsagendan i allmänhet och i områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från företag och andra aktörer. Andra exempel på specifika uppgifter kan inkludera att, assistera handläggare på enheten med beredningar och uppföljning av olika typer av projekt, delta i kommunikationsarbetet kring Sida och näringslivssamverkan, hålla i och löpande uppdatera enhetens funktionsbrevlåda. Kommunikationsfrågor är en viktig del i detta arbete. Praktiken innefattar även att identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier med inriktning inom samhällsvetenskap/ekonomi.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Arbetslivserfarenhet från privata näringslivet.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser