Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för global social utveckling (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet med verksamhetsidén att stimulera utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer – även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Den aktuella praktiktjänsten är placerad på Enheten för Global Social Utveckling som består av 11 personer. Enheten har ansvar för att genomföra den av regeringen beslutade tematiska strategin för globala insatser för social hållbar utveckling (hälsa, vatten och sanitet, utbildning).

Sök på ‘resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar utveckling 2014-2017‘ för att läsa om vår strategi eller för att läsa strategin i sin helhet.

Vad innebär praktiken?

Praktiken ämnar ge en god insyn i hur enheten arbetar med utvecklingsarbete genom identifiering av stöd, analys av relevans och förutsättningar för måluppfyllelse, bedömning avpartners kompetens, kvalitetsgranskning, uppföljning och dialog.

Första huvuduppgift för praktikanten kommer vara att screena enhetens alla insatser inom hälsa, utbildning och vatten och sanitet utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Praktikanten ombeds titta på underlag och bedömningar för att jämföra och analysera förbättringsområden. Praktikanten kan komma att tillsammans med handläggarna göra förenklade miljökonsekvensbeskrivningar av insatserna för att stärka enhetens kompetens.

Praktikanten kommer också ha som uppgift att anordna en miljö- och klimattemadag för enheten, vilket innebär att sätta program, hantera bokning av konferenslokal och andra administrativa uppgifter i anslutning till temadagen.

Utöver direkta stöd till olika organisationers implementering av sina egna strategier, arbetar enheten med att katalysera kapital från privata sektorn till visst utvecklingsarbete, exempelvis genom utställande av garantier som sänker risknivåer och höjer investeringsbenägenheten. Detta har hittills visat sig väldigt effektivt för några stöd. Vi arbetar för att se fler möjliga sätt att använda denna metod och praktikanten kommer inbjudas att bidra kreativt till detta.

Praktiken kommer innebära arbetsuppgifter inom kommunikation för att förbättra och systematisera enhetens synlighet på sociala medier.

Praktiken kommer ge tillfälle att delta på årsmöten eller andra möten med partners som hålls i Stockholm för att få en inblick i hur Sida driver uppföljning och dialog. Ev. kan praktikanten ha bidragit med någon specifik analys inför mötet.

Andra uppgifter som praktiken kan innebära är t.ex. att sammanfatta rapporter, bistå kollega att organisera seminarium eller andra aktuella ad-hoc uppgifter

Praktikanten kommer ha minst en handledare för att säkerställa en god arbetsbelastning och att arbetsuppgifterna är relevanta för både enheten och praktikanten.

Miljöscreeningen av insatserna kommer göras tillsammans med, eller med stöd av Sidas miljöhelpdesk.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– En dokumenterad miljö- och klimatorienterad akademisk examen.

– Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska. T.ex genom ursprung eller genom att ha bott, rest, studerat eller arbetat i ett annat land.

– Läs och skrivkunnig i svenska och engelska, nivå flytande i minst ett av språken.

– Har kunskap och erfarenhet av sociala medier samt har uppfattning om vad som fungerar och är aktuellt i olika sociala medier

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kompletterande utbildning. T.ex. inom global hälsa, juridik, ekonomi, konfliktkunskap, förvaltning, kommunikation och eller metodutveckling och pedagogik
– Erfarenhet av metod och/eller utvärderingsarbete.

Drivkrafter, egenskaper och erfarenheter vi anser är meriterander är:
– Intresse av nya tekniker och arbetsmetoder samt mod att testa sig fram
– Lyhördhet
– Nyfikenhet
– Flexibilitet och att man kan anpassa sig när miljöerna eller arbetsuppgifterna förändras.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser