Sida – Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, Stödenheten för Asien och MENA (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd ansvarar för insatshanteringen och samordningen av det regionala biståndet till Mellanöstern/Nordafrika (MENA-regionen) samt det bilaterala biståndet till Afghanistan och Irak ingår i avdelningens uppdrag. Likaså arbetet med utvecklingsinsatser i samband med humanitära katastrofer och kriser. Genomförandet av biståndet till Bangladesh, Kambodja, Myanmar, regionalt Asien samt Palestina är delegerat till utlandsmyndigheter. Avdelningens roll är här att styra och följa upp verksamheten.

Stödenheten för Asien och MENA ansvarar för genomförandet av tematiskt stöd till utlandsmyndigheter och enheter inom avdelningen. Det tematiska stödet rör i första hand områdena miljö och klimat, näringslivssamverkan och privatsektorutveckling, hälsa samt demokrati och mänskliga rättigheter. Enheten har vidare samordningsansvar för Sidas samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Vad innebär praktiken?

Under vårterminen 2018 söker vi en praktikant med särskild inriktning på demokrati och mänskiliga rättigheter.

Som praktikant kommer du att få en god bild av arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet samt vad statstjänstemannarollen innebär.

Du kommer att ges tillfälle att få förståelse för och sakkunskap om enhetens olika arbetsområden genom att aktivt delta i och bidra till verksamheten, såväl i samverkan med andra, som självständigt genom det dagliga arbetet. Uppgifter av analytisk och mer praktisk karaktär kommer att blandas.

Arbetsuppgifterna kommer att innefatta:
– Stöd i handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut).
– Deltagande i tematiskt och metodologiskt stöd till utlandsmyndigheter och enheter på Sida.
– Kartläggning av avdelningens arbet inom demokrati/MR-området.
– Deltagande i och utvecklande av enhetens kommunikationsarbete.
– Planering, genomförande och deltagande i möten/workshops/utbildningar som arrangeras i Sidas regi.

Därutöver kommer andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden att förekomma.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi söker en praktikant med genuint intresse för utvecklingsfrågor, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. God förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ är andra viktiga egenskaper som vi söker.

Sökande ska i sina studier ha inriktning på statsvetenskap, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och studenten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd, gärna från Asien och/eller MENA-regionen.
– Genomförande av Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver verksamhet.

Övrig information

Då något anställningsförhållande inte råder utgår ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser