Sida – Afrikaavdelningen – Enheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.  Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor  i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder  i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika  bedriver utvecklingssamarbete.

Sidas anställda bistår regeringen med sin expertkunskap och bidrar med de bedömningar och de underlag regeringen behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Sida medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår också att rapportera statistik och sprida information om Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen avser en termins praktik på stödenheten för rättvisa och fred på Sidas Afrika-avdelning. Praktiken kommer främst vara inriktad mot ämnesområdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med dessa frågor i utvecklingssamarbetet. Detta kommer att ske genom delaktighet, arbete och insyn i såväl operativ planering och handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut) som genom metodutvecklingsarbete. Praktikanten kommer också få viss insikt i Sidas övriga ansvarsområden då möjligheter finns att delta i olika möten, seminarier och kurser inom olika ämnesområden anordnade av Sida.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att självständigt analysera ett land eller biståndsinsats utifrån ett speciellt ämnesperspektiv, skriva kortare rapporter/sammanställningar inom ämnesområdet, sammanställa statistik och resultat, delta i möten, delta i det löpande nätverksarbetet för fred- och säkerhet, skriva mötesprotokoll, delta i enhetens verksamhetsplanering och uppföljning, anordna seminarium/worskshops etc.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst akademisk C-nivå i statskunskap, internationella relationer, juridik/folkrätt eller liknande relevant akademisk inriktning.
• God analytisk förmåga.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• God förmåga att självständigt ta sig an och slutföra nya arbetsuppgifter.
• Goda sociala färdigheter.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Erfarenhet av relevant arbete inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Erfarenhet av relevant utvecklingssamarbete och/eller arbete med humanitärt bistånd.
• Genomförd Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
• Erfarenhet av internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser