Sida – Avdelningen för Partnerskap och innovation – Enheten för Kapacitetsutveckling (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för Kapacitetsutveckling och utbyten, genom våra tre verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning. Vi arbetar globalt och tillsammans med alla Sidas geografiska avdelningar och ambassader vilket ger praktikanten en god inblick i stora delar av Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Medverka vid handläggning av insatser inom enhetens tre verksamhetsområden och pågående projekt: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, resursbasutveckling och myndighetssamordning. Beroende på den sökandes profil finns möjlighet att bidra inom något eller några av de tre verksamhetsområdena bl.a. genom att medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog med parter, på såväl insatsnivå som områdesnivå. Bidra till ökad kvalitet i processer och rutiner samt verksamhetsutveckling. Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen om enhetens arbete, särskilt genom att förstärka kommunikationsarbetet. Tillkommande arbetsuppgifter i dialog med enhetens handläggare och övrig personal löpande under terminen.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Universitetsstudier inom relevant område för verksamheten, t ex statsvetenskap, samhällsvetenskap, internationella relationer eller liknande, gärna med inriktning mot offentlig förvaltning.
– Erfarenhet av något av Sidas prioriterade verksamhetsområden; Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och Miljö och Klimat, samt antikorruption uppmuntras.
– Kommunikationsfärdigheter inom t.ex. webbpublicering , sociala medier etc.
– Flytande svenska och bra engelska i tal och skrift.
– Intresse av svensk myndighetsförvaltning och administration.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer, analytisk kompetens, kapacitetsutveckling.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser