FILM & REFERAT: Security and Migration – Dimensions of Climate Change

 

Den globala uppvärmningen uppfattas i allt högre utsträckning som en av de största utmaningarna till internationell säkerhet, då den hotar folks försörjningsmöjligheter och tillgång till mat. Det har gjorts kopplingar mellan global uppvärmning och ökad migration vilket har lett till den ökade användningen av begrepp som klimat migration och klimatflykting, inte minst inom den pågående debatten in Europa. Amiera Sawas, från SIPRI, vill problematisera dessa begrepp då hon anser att det förenklar en väldigt komplex företeelse vilket kan leda till missriktade åtgärder.

Amiera Sawas, som länge arbetat med frågor gällande migration, säkerhet och klimatförändring, tar upp det problematiska med hur kriget i Syriens skildras, speciellt dess början. Hon refererar till hur en återkommande skildring av kriget betonar vikten av den stora torkan som drabbade Syrien 2007 och framställer denna torka som startpunkten och en stor del av anledningen till kriget. Torkan, som till viss mån går att koppla till klimatförändringen, påstås ha lett till en ökning av migration in till de större städerna. Dessa klimat migranter påstås ha ökad konkurrens om resurser vilket tros ha bidragit till upptrappade konflikter som sedan eskalerat till krig. Amiera Sawas poängterar dock att det finns många andra geopolitiska politiska faktorer som är viktiga att inte förbise; ett utbrett missnöje gentemot regeringen, ekonomiska reformer, en frustrerad befolkning och inströmning av utländska krigare. Om vi väljer att endast fokusera på klimatförändrings aspekten befarar Amiera Sawas att det kommer bli svårare att hålla specifika grupper ansvariga och sätta hinder för framtida åtgärder.

Efter att ha bott i Pakistan i många år och jobbat med migration och säkerhetsfrågor har Amiera Sawas en unik inblick hur befolkningen uppfattar de väldigt påtagliga effekterna av ett varmare klimat. Hon förklarar hur oroligheter och våld i landet inte trappats upp trots stora förändringar i klimatet och ökad migration inom landet, vilket Sawas anser talar emot en direkt korrelation mellan klimatförändring, migration och eskalerade oroligheter.

Vidare talar Amiela Sawas om det hon kallar informationspolitik: hur vi sällan låter experter från olika områden samarbeta och diskutera aktuella frågor, trots att vi är beroende av experter och expertutlåtanden. Tvärvetenskapliga studier och projekt är något Amiera Sawas värdesätter och förespråkarn hon anser också att det är viktigt att få med lokal expertis och samtala med den lokala befolkningen.

I en nyligen publicerad rapport av FN:s klimatpanel diskuteras klimatförändringen i detalj, bland annat tas det upp hur klimatförändringen kommer innebära ett ökat hot för mänsklig säkerhet. I rapporten diskuteras det hur klimatförändringen kan tänkas leda till ökade risk för våldsamma konflikter, påverka vattentillgång, infrastruktur samt alltmer komma att forma säkerhetspolitiken runt om i världen. En av de viktigaste aspekterna av denna rapport är hur den framhäver ett riskbaserat tillvägagångssätt snarare än ett tillvägagångssätt där man fokuserar på säkerhetshotet. Både Amiera och SIPRI anser att det riskbaserade tillvägagångssättet är att föredra då det hänsyn till skillnader mellan olika länder och samhällen.

Fortsättningsvis betonar Amiela Sawas åter igen vikten av samarbete mellan olika aktörer och grupper som jobbar med olika säkerhetsfrågor och klimatförändringsfrågor. Sawas tar upp Mekongdeltat som ett exempel på ett område där det är av yttersta vikt att olika regionala aktörer samarbetar eftersom specifika projekt eller insatser påverkar ett sådant stort område. Samarbete är då ett krav för att kunna säkerställa en hållbar utveckling och en säker framtid för dem bosatta i området.

Studier visar att det finns tre huvudområden inom vilka effekterna av klimatförändringen kommer ha störst påverkan; folks försörjningsmöjligheter, tillgång till mat och fungerande infrastruktur. Genom att ta upp exempel från projekt hon arbetat med, kan Amiera Sawas visa upp vissa av dessa säkerhetshot och hur de påverkar den lokala befolkningen i deras vardag.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer