Sida – Enheten för global ekonomiskt hållbar utveckling, GLOBEC

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Den aktuella praktiktjänsten är placerad på Enheten för global ekonomiskt hållbar utveckling (GLOBEC) som är en operativ enhet på INTEM, avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd. INTEM har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Enheten har 17 medarbetare och ansvarar för genomförandet av den av regeringen beslutade resultatstrategin för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling.  Bland GLOBECs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer.

Vad innebär praktiken?

Practical kommer främst att innebära att delta i och bidra till arbetet med genomförandet av regeringens strategi för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017 (vilken förlängts tom 2018) eller med den nya strategi regeringen väntas fatta beslut om under 2018. Praktiken ämnar ge en god insyn i hur enheten arbetar med utvecklingsarbete genom identifiering av stöd, analys av relevans och förutsättningar för måluppfyllelse, bedömning av partners kompetens, kvalitetsgranskning, uppföljning och dialog.

Ett viktigt fokus under praktikperioden kommer vara att bidra till en stärkt integrering av jämställdhetsperspektiv i de program vi stödjer. Praktikanten ska titta på underlag och bedömningar för att jämföra och analysera förbättringsområden, och bidra till att medarbetarna vidareutvecklar sin kompetens inom området. Globec arbetar nära övriga enheter på INTEM, och jämställdhetsarbetet kan därför komma att breddas till att även inkludera verksamhet inom en (i första hand inom miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling) eller flera av dessa.

I övrigt kommer praktikanten bland annat att stödja handläggarna i deras uppgifter, tex när det gäller analys av inkomna projektförslag från olika aktörer och kvalitetssäkring av beredningar inför beslut om finansiellt stöd. Det ingår även viss omvärldsbevakning och lärande inom det tematiska området ekonomiskt hållbar utveckling genom att delta i seminarier och nätverksmöten, läsa rapporter, följa bloggar och andra informationsflöden och sedan förmedla relevant information till kollegorna. Praktiken kan även innebära arbetsuppgifter inom kommunikation  för att förbättra och systematisera enhetens synlighet på sociala medier.

Praktiken kommer ge tillfälle att delta på årsmöten eller andra möten med partners som hålls i Stockholm för att få en inblick i hur Sida driver uppföljning och dialog. Andra uppgifter som praktiken kan innebära är t.ex. att sammanfatta rapporter, bistå kollega att organisera möten och seminarium eller andra ad-hoc uppgifter.

Praktikanten kommer ha en handledare för att säkerställa en jämn arbetsbelastning och att arbetsuppgifterna är relevanta för både enheten och praktikanten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

-Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitet eller högskola inom för verksamheten relevant område, i första hand ekonomi, samhällsvetenskap och eller genusvetenskap/jämställdhet, företrädesvis med fokus på hållbar utveckling.

– God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

-God analytisk förmåga

– Ha kunskap och erfarenhet av sociala medier samt har uppfattning om vad som fungerar och är aktuellt i olika sociala medier

Meriterande kompetens/erfarenheter

-Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska. T.ex genom ursprung eller genom att ha bott, rest, studerat eller arbetat i ett annat land.
-Erfarenheter av arbetet i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
– Erfarenhet av metod och/eller utvärderingsarbete.
-Ytterligare språk

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser