Sida – Enheten för global miljö klimat och hav, GLOBEN

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, som ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Den aktuella praktiktjänsten är placerad på Enheten för Global miljö, klimat och hav (GLOBEN) på Avdelningen för internationella organisationer och policystöd (INTEM). INTEM har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

GLOBEN har till huvuduppgift att effektivt planera, genomföra och följa upp insatser inom ramen för regeringens strategi för globala insatser för hållbar miljö, klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser. Bland GLOBENs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer. Enheten har 17 medarbetare.

Praktikplatsen på GLOBEN har ett generellt fokus på miljö och klimat och specifikt på havsfrågor och fiske.

Vad innebär praktiken?

Under sin praktikperiod på Sidas enhet GLOBEN, är målet att praktikanten ska:
• få förståelse för Sidas uppdrag, arbetssätt och organisation.
• få insyn i, och bidra till arbetet på enheten GLOBEN med fokus på marina frågor.
• då delar av stödet till det marina området kommer ligga på enheten för global ekonomi (GLOBEC) kan uppgifter även komma att utföras på den enheten eller i arbetsgrupper som delas av enheterna.

Praktiken kommer fokusera på följande uppgifter:
1. Assistera i föreberedelser och genomförande av möten och seminarier inom det marina området.
2. Assistera fokalpunkten med arbetet i det marina utskottet. Detta innebär både administrativa uppgifter så som arrangerandet av möten inkl att ta mötesanteckningar och mer analytiskt arbete så som att bidra till portföljanalyser och omvärldsanalyser kopplat till SDG 14 på global nivå.
3. Bistå i handläggning av insatser inklusive i beredning av insatser kopplade till SDG
14.

Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi för utvecklingssamarbete genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer lära sig Sidas insatshanteringsprocess, och få en fördjupad kunskap inom området miljö och klimat, med fokus på havs- och fiskefrågor. Som praktikant på Sida erbjuds möjligheten att delta i en mängd seminarier och möten. Praktikanten bör vara inställd på att hantera skilda arbetsuppgifter, från  protokollförande till tematisk analys – givetvis med stöd och handledning.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Pågående universitetsutbildning inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap företrädesvis med fokus på hållbar utveckling, gärna med kunskaper inom havsfrågor alternativt fiskefrågor
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God förmåga att systematisera information
• God förmåga att samarbeta
• God förmåga att arbeta självständigt

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd
• Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska. T.ex genom ursprung eller genom att ha bott, rest, studerat eller arbetat i ett annat land; gärna ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
• Erfarenheter av arbetet i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
• Ytterligare språk

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser