Mentorskapsprogrammet

FUF vill ge tillbaka till sina unga, engagerade medlemmar! Är du medlem i FUF och aktiv i någon av FUF:s kommunikationsgrupper erbjuds du därför i början av varje ny termin möjligheten att få en egen mentor. Läs om vad tidigare mentorer och adepter har att säga om mentorskapsprogrammet i listan till vänster.

2013-09-04 17.50.58Syfte
Genom mentorskapsprogrammet vill FUF ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som vår mycket kvalificerade yrkesverksamma/pensionerade medlemsbas besitter och knyta samman dem med våra yngre medlemmar som engagerar sig i FUF:s kommunikationsgrupper. Tanken är att skapa möjligheter för dessa två medlemsgrupper att träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter gällande t.ex. studier, yrkesval och gemensamma intresseområden.

Programupplägg
Mentorer och adepter ansvarar själva för att planera möten och träffas ca 2-3 gånger/termin under minst en termin.I mitten av terminen anordnar FUF en gemensam (frivillig) träff för alla mentorer och adepter i syfte att alla som vill ska få utbyta tankar och erfarenheter och ge varandra tips inför återstående möten.Det finns även en digital diskussionsplattform i form av en sluten LinkedIn-grupp där alla som ingår i mentorskapsprogrammet, mentorer såväl som adepter, kan gå med om de vill. Här kan tips, tankar och idéer utbytas löpande under terminen.I slutet av terminen ber FUF mentorn och adepten att utvärdera sina träffar.

Hur får jag en mentor?
FUF efterlyser mentorer genom mailutskick inom sitt nätverk två gånger per år (inför varje termin). Yrkesverksamma/pensionärer som är intresserade av att bli mentorer till en eller flera adepter anmäler sitt intresse till FUF enligt nedan. Förfrågan går sedan ut till alla som är aktiva i FUF:s kommunikationsgrupper när arbetet i de olika grupperna har satt igång för terminen. När sista ansökningsdatum har gått ut matchar FUF ihop mentorer och adepter.

Vem kan bli mentor?
Den som är…

…medlem i FUF
…intresserad av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbete med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete till en eller ett par unga människor som ska ut på/är nya på arbetsmarknaden
…tillgänglig för att planera möten och träffa adept/adepterna ca 2-3 gånger/termin under minst en termin

Vem kan få en mentor?
Den som är…

…medlem i FUF
…aktiv i någon av FUF:s kommunikationsgrupper
…student/nyexad och vill ha tips och råd från någon med erfarenhet av att arbeta professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete
…tillgänglig för att planera möten och träffa sin mentor ca 2-3 gånger/termin under minst en termin

Är du intresserad av att få en mentor?
När arbetet i de olika kommunikationsgrupperna har satt igång för terminen går FUF ut med en förfrågan till alla aktiva om de vill ha en mentor. Det går bra att lämna önskemål på särskild mentor i FUF:s mentorspool som består av yrkesverksamma och pensionerade kvinnor och män med mycket goda kunskaper om, och erfarenheter av arbete med, globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. FUF matchar sedan ihop adepter och mentorer under förutsättning att vi har tillräckligt många tillgängliga mentorer. Vi gör vårt bästa för att alla ska få mentorer efter sina eventuella önskemål, men kan inte garantera något.

Dela det här: