FUF:s fokus

Huvudansvaret för att åstadkomma en rättvis och hållbar utveckling har varje lands egen regering och dess befolkning. Det gäller även Sverige. Ur FUF:s perspektiv är det civila samhället en central kraft när det gäller att arbeta för global utveckling, och att påverka världens ledare att agera i rätt riktning.

En ovillkorlig del av ett demokratiskt samhälle är att medborgarna har möjlighet att föra en fri debatt och har tillgång till information om sin omvärld. FUF:s roll är att informera och engagera människor i det svenska samhället, så att de i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld på ett personligt plan såväl som att ställa krav på sina folkvalda.

Svenska medborgare behöver kunskap för att kunna påverka sin omvärld och FUF vill vara en oberoende arena för kunskapsförmedling och diskussion. Vi kan tack vare ett gott rykte och ett unikt nätverk inom många olika delar av samhället presentera andra perspektiv än de gängse och komplettera den tyvärr ofta bristfälliga och ytliga bild som förmedlas i media. Vi sammanför personer som utbyter erfarenheter och kunskaper på ett sätt som vi tror är berikande för alla inblandade.

Det finns idag en stor medvetenhet om att global utveckling kräver en helhetssyn. En rättvis och hållbar värld kan bara uppnås genom att många krafter drar åt samma håll. Insatser för fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa, fred, säkerhet, jämställdhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati hör ihop. FUF informerar därför inte bara om förhållanden i låg- och medelinkomstländer, utan i lika hög grad om förhållanden mellan dessa länder och höginkomstländer som avspeglas i globala handelssystem och andra regelverk, samt om den politik som Sverige för både i utvecklingssamarbetet och på andra politikområden. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att visa sambanden mellan Sverige och resten av världen – att belysa hur det som händer här ger avtryck någon annanstans och att det som händer i andra världsdelar får konsekvenser för oss. Vi betonar att fattigdomsbekämpning inte handlar om ”hjälparbete” utan om att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter. Vi tror också att ökad kunskap om människor och förhållanden i andra delar av världen ökar förståelsen för medmänniskor här hemma. HÄR kan du läsa mer om hur FUF arbetar.

Tematiska prioriteringar

FUF informerar och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Vad detta inbegriper har förändrats över tid. Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen fattiga av jordens befolkning har minskat. Samtidigt har konflikter skapat en ökande misär i vissa länder, och ibland stater som rör sig mot kollaps. Världen möter också nya och ökande utmaningar som ställer krav på gemensamt agerande. Klimatförändringar och stora flyktingströmmar är exempel på sådana. Stora förändringar i den globala ekonomin, väsentliga politiska maktförskjutningar och omfattande globala utmaningar som alla jordens länder nu står inför innebär att det ”utvecklings- och biståndstänk” som växte fram för 40-50 år sedan måste förnyas och anpassas till nya uppgifter. Den internationella biståndsvärlden har därför under senare år arbetat för att skapa allmänt omfattande, internationella utvecklingsmål som ligger i linje med denna utveckling. Under hösten 2015 klubbade FN:s generalförsamling igenom de 17 globala mål för hållbar utveckling som från och med januari 2016 ersätter de tidigare millenniemålen. Målen är integrerade och odelbara och lyfter de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är även, till skillnad mot millenniemålen, universella och gäller alla länder. 2016 startade regeringar världen över arbetet med Agenda 2030, som arbetet med att uppnå målen kallas. Detta innebär ett paradigmskifte och ett nytt sätt att ta sig an området ’global utveckling’.

För FUF:s del innebär detta att kontinuerligt följa med i utvecklingen och att anpassa verksamheten därefter. De frågor som vi behandlar är bredare än biståndet – FUF fokuserar på utvecklingsfrågor i en vidare mening. Verksamheten ska svara mot det intresse som finns bland föreningens medlemmar. Vi lyfter aktuella frågor varför vi sällan detaljplanerar innehåll i t.ex. seminarier på förhand. Framöver kommer dock Agenda 2030 att fungera som ett ramverk för mycket av verksamhetens innehåll.

Vidare läsning
FUF tog under 2013-2014 initiativ till en serie om tre seminarier om utvecklings- och biståndspolitik. Utgångspunkten var de stora förändringar som över tiden skett i förutsättningarna för denna politik. En  översiktlig sammanfattning av seminarierna och några av de viktigare slutsatserna finns i rapporten Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld. (En engelsk version av rapporten finner du HÄR!) Ett särskilt tack riktas till Bertil Odén som stått för merparten av arbetet med att sammanställa rapporten.

Mer information om Agenda 2030 hittar du bl.a. på dessa sidor:
Sida – Globala mål för hållbar utveckling
UNDP – Globala målen för hållbar utveckling
Project Everyone – Global goals

Dela det här: