Styrelse

FUF har en ideellt arbetande styrelse som under verksamhetsåret 2016 består av:

Ordförande: Rolf Carlman 

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet.   Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’ affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelsuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektledare på uppdrag av bl a Sida. 

Helena Bjuremalm

Fil kand i Statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid University of Massachusetts. Helena  är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas rådgivare för  demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi.  Hon har också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid  UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika.

Anna Blücher 

Anna Blücher har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt och jobbar som policyrådgivare på Forum Syd med just skatteflyktsfrågan. Tidigare arbetade hon som administrativt stöd till staberna på Kronofogdens huvudkontor. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige där hon främst arbetar med samordning kring post 2015-processen, lanseringen av Barometerrapporten samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen. Anna har tidigare även varit engagerad i organisationen Self-help Initiative Support Service i Accra, Ghana, och i Röda Korsets ungdomsförbund i Lund.

Eva Lithman 

Eva Lithman har varit chef för dåvarande Sekretariatet för utvärdering och internrevision vid Sida. Under den tiden var hon ordförande för utvärderingsnätverket inom OECD/DAC. Hon har också arbetat som genderexpert inom Interamerikanska utvecklingsbanken i Washington och varit chef för Rädda Barnens Sydamerikakontor. Hon har längre fälterfarenhet från Sydamerika och Centralasien. Dessutom har hon varit revisionsdirektör vid dåvarande Riksrevisionsverket. Eva ingår i EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) sedan 2013. Hon gick i pension från Sida våren 2012 och arbetar för närvarande som frilansande konsult.

Lennart Wohlgemuth 

Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser.

Henrik Fröjmark

Henrik Fröjmark arbetar som policyrådgivare på IM, Individuell Människohjälp. Henrik har tidigare arbetat med företag och utveckling som tf kanslichef och rapportchef på Swedwatch och har också varit ordförande i styrelsen för Swedwatch. Han har också en bakgrund som rådgivare i policyfrågor kring humanitärt bistånd för Svenska Kyrkans internationella verksamhet.

Victoria Gillberg

Victoria Gillberg arbetar som kommunikatör på Diakonia och är utbildad journalist från Stockholms universitet. Victoria har tidigare arbetat som webbredaktör för tidningen OmVärlden, där hennes arbete fokuserade på produktion och spridning av artiklar och podcasts.

2013-09-04 17.51.21Kontakt med styrelsens ledamöter går via FUF:s kansli

Vill du komma i kontakt med FUF:s valberedning? Maila fuf@fuf.se

Dela det här: