Studerandemöte: ”Att arbeta för utveckling”

Talare: Don Dahlgren, UBV (Utbildning för Biståndsverksamhet), Cecilia Angberg, Svalorna – Latinamerikasektionen, Klas Hansson, Afrikagrupperna, Emma Blom och Sara Rooth, f.d. FUF-praktikanter, Kjell-Erik Börjesson och Jeanette Stüben, Röda Korsets Folkhögskola, Madeleine Sandstedt-Kjellberger, Sida RIU.Välkomnande och information om FUFs praktikplatsförmedling
Johanna Wallin från FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, hälsade de drygt 60 deltagarna välkomna till studerandemötet, vars tema var praktik och arbetsmöjligheter hos organisationer/myndigheter som arbetar med globala frågor eller annan internationell verksamhet.

FUFs praktikplatsförmedling
Ett sätt att skaffa sig meriter som senare kan leda till jobb är att göra praktik. Johanna berättade att FUF förmedlar praktik till ett 30-tal organisationer och myndigheter med internationell verksamhet.

Majoriteten av praktikplatserna är i Stockholm men det finns även en del organisationer i Uppsala, Lund, Göteborg och Malmö som tar emot FUF-praktikanter. FUF kan också förmedla ett antal praktikplatser utomlands, t.ex. Action for Southern Africa i London , Eurostep i Bryssel och Mercy Corps i Skottland. Medan praktikperioden i Sverige normalt brukar vara 2-6 veckor är utlandsplatserna under längre tid, oftast 3-6 månader.

Vad arbetsuppgifterna består i kan skilja sig väldigt mycket beroende på vilken typ av organisation eller myndighet man praktiserar på. Det kan t.ex. vara att

arbeta med ett speciellt projekt, t.ex. en utredning eller sammanställning

hjälpa till under en informationskampanj

hjälpa till i arbetet med seminarier, konferenser

mer allmänt kontorsarbete

FUFs praktikplatser kan sökas två gånger per år, i mitten av februari respektive september, och sista ansökningsdatum för höstens platser är den 15 september.

För att söka ska man vara medlem i föreningen och inskriven vid högskola eller universitet. Medlemskap i FUF kostar 150 kr per år för studenter och då får man även inbjudningar till alla seminarier, medlemsblad m.m.

Ansökningen består av en ansökningsblankett där man väljer ut ett antal praktikplatser (minst 5 brukar FUF rekommendera eftersom det är ganska stor konkurrens om platserna), och fyller i uppgifter om sina studier, språkkunskaper, ideellt engagemang etc. Till ansökan bifogas även

ett personligt brev, där man skriver en kort motivering till valet av praktikplatser

en meritförteckning eller ett CV

intyg över att man är inskriven som student

förteckning över avklarade universitets/högskolepoäng

ev. andra kopior som kan vara relevanta, t.ex. från studier utomlands eller ideellt engagemang, förtroendeuppdrag och liknande. Man ska inte bifoga uppsatser men däremot kan man gärna nämna titel/antal poäng.

söker man både svenska och utländska platser räcker det med en ansökan, på engelska. Det är också viktigt att få universitetsbetygen översatta till engelska eftersom den organisation man eventuellt blir föreslagen till ska ta del av dem.

Efter att ansökningarna gåtts igenom föreslår FUF 2-3 lämpliga kandidater till den aktuella organisationen/myndigheten, som väljer vem eller vilka de vill ha som praktikanter.

Handläggningen av praktikplatserna tar ungefär en månad, något längre för utlandsplatserna. Alla sökande får svar, oavsett om man fått praktik eller ej.

När det gäller vilka kriterier FUF går efter när de tar ut praktikanter så berättade Johanna att de dels tittar på hur många universitetspoäng man har klarat av och vilka ämnen man läst, dels på vad man gjort utöver studier, t.ex. utlandsvistelser och ideellt engagemang av olika slag. Man måste ju naturligtvis också svara på de krav som organisationen har ställt.

Johanna avslutade med att uppmana alla intresserade att söka praktik, eftersom praktik är ett unikt tillfälle att både få en inblick i hur en viss organisation eller myndighet fungerar och knyta kontakter som kan vara ovärderliga för ens framtida karriär.

Tidigare praktikanter berättar
Emma Blom fick möjlighet att praktisera i 3 månader på Röda Korsets Kommunikationsavdelning. Hon berättade att anledningen till att hon sökte platsen var att hon ville få en kontrast till universitetets ofta teoretiska värld. Praktiken inleddes med en introduktion och presentation av alla som jobbade på kommunikationsavdelningen. Dessutom fick Emma under praktikens gång träffa en person på varje avdelning för att få djupare insikt i organisationen.

I enlighet med Emmas egna önskemål var hennes arbetsuppgifter skiftande, bland annat fick hon svara på mail, skriva pressreleaser, översätta och skriva notiser i den interna tidningen samt utföra diverse planeringsuppgifter.

Sara Rooth praktiserade en vecka på den av UBV utgivna tidningen Latinamerika. Skälet till att Sara sökte praktik var för att få inblick i en eventuell framtida arbetsplats. Hon ansåg att hon lärt sig mycket på den korta tiden och tipsade om att en kortare praktik kan vara ett bra alternativ för dem som känner att de har svårt att kombinera praktik med sina studier.

Arbetet bestod bland annat i att översätta artiklar från svenska till spanska, korrekturläsa och skriva notiser. Sara rekommenderade alla att söka praktikplats med hjärtat hellre än genom ett strategiskt övervägande och uppmanade alla att inte ge upp om det inte skulle gå vägen första gången.

Praktik och biståndsarbetarprogram via enskilda organisationer

UBV – Utbildning för Biståndsverksamhet
UBV representerades av Don Dahlgren. Han berättade att organisationen grundades 1968 av en grupp studenter som genom att ta reda på fattiga människors synpunkter och önskemål ville finna ett alternativt sätt att verka för minskad fattigdom. Den första resan gick med bananbåt till Sydamerika där studenterna sedan sökte jobb. Tanken var att komma tillbaka till Sverige med nyttig kunskap rörande exempelvis bistånd. Idag har organisationen som mål, att med folkbildningsrörelsen och solidaritetsrörelsen som grund, medverka till medvetandegörande. Detta sker bland annat genom informationskampanjer, turnéer, volontär- och projektverksamhet.

Fram till 2002 förmedlade UBV endast volontärer, dvs avlönade biståndsarbetare. Men eftersom organisationen var i behov av föryngring och ville kunna erbjuda unga människor möjligheten att engagera sig, återupptog man sin praktikverksamhet. Praktikplatserna är på UBVs samarbetsorganisationer i Latinamerika och föregås av en tre månaders läskurs i Sverige, vid Biskops-Arnö, Sörängens, Skarpnäcks eller Färnebo folkhögskola. På folkhögskolorna får man lära sig mer om folkrörelser och biståndsproblematik innan det är dags för den fem månader långa praktiken i Latinamerika. Efter hemkomsten ägnas tre månader åt utåtriktat informationsarbete. Sökande till kurserna ska vara mellan 20 och 30 år och UBV ser gärna att de har vissa förkunskaper såsom språk (spanska eller portugisiska) och tidigare studier med inriktning mot internationella frågor. Resa, vaccinationer och uppehälle finansieras via Sida.

Svalorna – Latinamerikasektionen
Cecilia Angberg berättade att Svalorna är en politiskt och religiöst obunden organisation som har sina rötter i Emmausrörelsen, från vilken organisationen frigjordes på 1960-talet. Cecilia sade att även Svalornas verksamhet är ett resultat av resor med bananbåt till Latinamerika i syfte att söka arbete. Idag fokuserar Svalorna – Latinamerikasektionen på utbildning, påverkan och stöd till projekt medan arbetsmöjligheterna lämnas tillgängliga för lokalbefolkningen.

Svalorna har också frångått ursprungsidén att vända sig till samhällets allra mest utsatta, eftersom de ofta har fullt upp med att klara sig för dagen. Istället vänder sig organisationen främst till dem som har möjlighet att organisera sig och därigenom kan hjälpa andra.

Svalorna finns representerade i Peru, Nicauragua och Bolivia där de bland annat har informationsvolontärer och nätverkskoordinatörer. Koordinatörerna skapar kontakt mellan olika organisationer i syfte att sprida kunskap och skapa samarbeten mellan programländerna.

För att bli volontär hos Svalorna – Latinamerikasektionen krävs grundläggande kunskaper i spanska och helst något års relevant arbetslivserfarenhet. Kontraktet är på minst två år. Cecilia berättade också att det finns planer på att börja jobba med utbyten under 2005 och att en mer omfattande praktikantverksamhet är under utveckling.

Afrikagrupperna
Klas Hansson inledde med att berätta att han själv en gång gjort praktik genom FUF och att han nyligen kommit hem till Sverige efter att ha varit stationerad i Sydafrika, som är ett av de fem afrikanska länder som Afrikagrupperna bedriver verksamhet i. Där syftar verksamheten till att länka sydafrikanska organisationer till svenska grupper.

Utöver volontärtjänster har Afrikagrupperna praktikplatser, som i likhet med UBVs platser är reserverade åt studenter som först läser på folkhögskolor i Göteborg respektive Färnebo. Praktiken sker hos någon av Afrikagruppernas samarbetspartners eller på handläggarkontoren. Meningen är enligt Klas att praktikanterna ska komma tillbaka och sprida kunskap och engagemang, bland annat på gymnasieskolor.

Röda Korsets Folkhögskola – att studera om och resa till ett utvecklingsland
Rektor Kjell-Erik Börjesson började med att berätta att Röda Korsets Folkhögskola nyligen flyttat från Mariefred till Vårberg och Fryshuset i Stockholm. Skolan har funnits sedan 1990 och har ett brett internationellt utbud med fokus på mänskliga rättigheter och frågor som rör relationerna mellan Nord och Syd. I Vårberg ges internationellt inriktade kurser för elever från olika delar av världen medan Fryshuset erbjuder fyra olika resandekurser:

Globalt Samspel – mänskliga rättigheter, freds- och konfliktfrågor. Resa till Guatemala.

Media och Kommunikation. Resa till Eritrea.

Världens Barn – kurs om Barns rättigheter och Internationella Barnkonventionen. Resa till Filippinerna.

Rättvis handel – distanskurs. Sommarresa till Kenya och Tanzania.

Jeanette Stüben, lärare på Röda Korsets Folkhögskola gav lite mer ingående information om kursen ”Världens barn”, där resan går till Filippinerna. Innan resan studerar man barnkonventionen, barns situation och läser in sig på Filippinerna. Studenterna organiserar också utställningar och åker på studieresor.

Väl i Filippinerna söker studenterna upp gatubarn och andra barn i utsatta situationer och ägnar sig bland annat åt s.k. street education, utbildning på gatan, genom exempelvis teater. De arbetar också sida vid sida med svenska Röda Korset-anställda i olika projekt och ägnar tid åt att vara ett stöd i barnens många gånger hårda vardag. Efter hemkomsten ägnar sig studenterna åt utåtriktat arbete såsom utställningar, föreläsningar och författande av artiklar.

Vanligaste åldern på deltagarna är 20-25 år, men äldre förekommer också. Beslut om antagning tas efter personliga intervjuer. Resorna finansierar de flesta ur egen ficka och med CSN-medel, men det finns även möjlighet att söka stipendier för främst de yngre deltagarna. Nästa ansökan sker i april 2005.

Att arbeta som JPO (Junior Professional Officer) eller BBE (Bilateral Biträdande Expert)
Efter kaffepausen, då många tog chansen att ”mingla” med de olika representanterna, var det Sidas tur att informera om JPO- och BBE-programmen. Dessa program ger yngre personer möjlighet att tjänstgöra vid antingen FN-kontor eller internationella organisationer runtom i världen.

Madeleine Sandstedt-Kjellberger från enheten för internationell rekrytering berättade att JPO står för Junior Professional Officer och BBE betyder Bilateral Biträdande Expert. JPO syftar till att försöka få in fler svenskar i internationella organisationer och att bidra med föryngring. Kravet är att den sökande har magisterexamen och ett eller två års arbetslivserfarenhet inom relevant område. För att söka ska man vara max 32 år och gärna språkkunnig. Tjänsten är på högst tre år och den som söker konkurrerar med sökande från andra länder.

BBE å sin sida är högst två år och det krävs att den sökande, som får vara högst 36 år, har minst två års relevant yrkesverksamhet efter sin examen. Rekryteringen för BBE sker endast i Sverige.

Madeleine informerade även lite kort om några andra tjänster inom och genom Sida. Bland annat kan konsultföretag skicka personal på Sida-finansierade uppdrag. Möjligheter finns också att åka på fredsbevarande missioner, jobba som valobservatör eller nationell expert. För studenter har Sida två stipendieprogram, MFS (Minor Field Studies) och ett resestipendium.

På frågan om Sida tar emot ”vanliga praktikanter” svarade Madeleine att de främst tar emot studenter i vilkas utbildning det ingår praktik men det går även att söka praktik på olika enheter genom FUF.

Johanna Wallin avslutade kvällen med att tacka talarna och de närvarande. Hon hänvisade till FUFs hemsida för närmare upplysningar kring höstens praktikplatser, och till organisationernas hemsidor för information om deras tjänster, utbildningar och praktikprogram.

Hemsidor:

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer