Hur förverkligar regeringen sin nya politik för global utveckling

I panelen:
Annika Söder
, statssekreterare vid Utrikesdepartementet
Georg Andrén
, samordnare av PGU vid Utrikesdepartementet
Gustaf Fridolin
, riksdagsledamot för miljöpartiet

Diskussionsledare:
Lennart Wohlgemuth , Nordiska Afrikainstitutet och FUFs styrelse

Mot bakgrund av den nya situation Sverige står inför i och med globaliseringen, har regeringen beslutat att satsa på en ny linje; politik för global utveckling, PGU. Man menar att Sveriges integrering i internationella nätverk (EU, WTO m fl) gör att vi inte längre bara kan se till den politiska utvecklingen för och i Sverige, utan måste se utvecklingen i ljus av det globala sammanhang vi ingår i. Detta är främst viktigt med hänsyn till den fattigdom och orättvisa som fortfarande existerar i flera länder, men även med tanke på miljöfrågor. Sverige som land måste börja agera i dessa frågor och försöka påverka de internationella institutioner vi är en del av, bl.a. Världsbanken. Detta för att sätta igång en förändring och söka motarbeta de ibland ensidigt ekonomiska drivkrafter som härskar, samt verka för det demokratiska och medmänskliga. Sverige kan inte gå med på att vara en del av en internationell politik som har mål som inte lever upp till de demokratiska och medmänskliga krav som Sverige som nation vill stå upp för.

I paneldebatten mellan Annika Söder, Georg Andrén och Gustaf Fridolin diskuterades framför allt de målkonflikter som idag finns mellan Sveriges och de internationella institutionernas politik. Paneldeltagarna talade om att vi, för att kunna påverka i ett globalt sammanhang, måste
(1) skapa en samstämmig och koherent politik, (2) verka för en medvetenhet hos det svenska folket, och (3) skapa en öppen dialog.
Vi måste alltså söka skapa en kollektiv känsla av ansvar hos såväl privatpersoner som hos politiker och inom statliga institutioner. Om denna politiska linje, PGU, ska ha en chans att få betydelse globalt måste alla verka för samma mål.
För att uppnå denna statliga samstämmighet talades det bl.a. om vikten av att skapa institutioner där människor kan mötas, och här nämndes ”Forum för global utveckling” som ett exempel på en plats där aktörer kan gå samman och skapa en aktiv dialog. Mobilisering var således ett viktigt tema i debatten; främst inom men också utanför landets gränser. Målet är att den statliga debatt om en hållbar, global utveckling som nu initierats i Sverige skall breddas, institutionaliseras och spridas utåt.

Vidare påpekade paneldeltagarna att denna globalt inriktade politik måste ses ur ett långsiktigt perspektiv och måste genomföras ödmjukt; i synnerhet med tanke på att Sverige är ett av de fåtal länder som vågat sig på att försöka koordinera politiken utifrån globala utvecklingsmål. Förändringen kan således inte ske över en natt, utan behöver få tid att sätta sig. I det sammanhanget nämnde Gustav Fridolin Agenda 21 och hur detta globala projekt ”glömdes bort”, han talade om vikten av att samma sak inte sker med PGU.

Panelen betonade ytterligare vikten av att få till stånd en koherens i den statliga politiken, vilket hittills inte tycks ha skett fullt ut. Som exempel nämndes flyktingpolitiken, vapenexporten och jordbrukspolitiken. För att vara i linje med PGU krävs att politiken på dessa områden förändras. Panelen diskuterades också hur det kan komma att uppstå konflikter mellan målet att uppnå statlig välfärd och målet att kämpa för den globala utvecklingen. Även om vi nu vill satsa på den globala politiken, måste vi ju fortfarande fungera som land och här kan det komma att uppstå konflikter.

Debatten avslutades med kommentarer och frågor från publiken, som framförde en rad intressanta synpunkter; en person nämnde att denna globala politik ju faktiskt inte är något nytt och att man därför kanske också borde se till ”gamla misstag”; hur kan vi förändra och lyckas denna gång? Vidare påpekades att det inom EU faktiskt finns utrymme för påverkan och att vi således måste söka utnyttja detta. Vetenskapen/kunskapens roll i det hela togs också upp; kanske måste vi bättre använda oss av kommunikationsnätverk som Internet för att sprida information till de som i sammanhanget mest behöver den?

Anna Persson, studerandemedlem

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer