Fri handel och fri rörlighet – verktyg i kampen för kvinnors oberoende

Talare: Handelsminister Ewa Björling

Temadagen den 8 mars 2008 inleds av handelsminister Ewa Björling som arbetar bland annat för att förbättra förutsättningar för handel, stärkandet av EU: s inre marknad, korruptions bekämpning och mycket mer. Björling börjar prata om att det finns en tydlig koppling mellan kvinnors ställning i dagens samhällen och ekonomisk utveckling. En stabil ekonomisk grund ger mer tid och utrymme för människor, och framför allt kvinnor, att tänka fritt och yttra sig då all tid inte går åt till att säkra familjens överlevnad från dag till dag. Enligt Björling ligger alltså välstånd till grund för människors ökade frihet. De fattigaste länderna är också de länder med minst jämlikhet, två exempel är Sierra Leone och Guinea Bissau. Även om den ekonomiska utvecklingen går hand i hand med kvinnans förbättrade ställning menar Björling att man inte får glömma andra viktiga faktorer som kultur och politik.

Globalisering bidrar till en växande ekonomi och på det sättet påverkar den även indirekt kvinnans ställning. Man har till exempel sett resultat i form av bättre arbetsvillkor där globala företag kommit in och etablerat sin verksamhet. Björling menar att normer och värderingar inom arbetslivet i allmänhet blivit bättre när globala företag gjort entré. Kvinnor får en annan behandling inom arbetet. På detta sättet kan globalt etablerade företag också verka för jämställdhet.

Björling fortsätter med att tala om att även ny teknik kan bidra till nytänkande och utveckling, framför allt ny teknik inom området för informations teknik, så som internet. Kvinnor kan med hjälp av denna teknik få kunskap om hur mycket mer de skulle kunna göra och vad andra kvinnor gör för sin sak i andra delar av världen. Detta kan ge kvinnor kraft att våga ställa krav på samhället de lever i och faktiskt våga kämpa för sina drömmar.

Björling ser den ekonomiska utvecklingen och fri handel som något positivt som borde understödjas. Det handlar om att öppna upp och verka för mindre hinder för fattiga samhällen, skapa förmånliga villkor för alla samt att inte acceptera några former av kvinnoförtryck. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att om det inte görs på rätt sätt kan den ekonomiska utvecklingen också bli ett hinder som stänger vissa samhällen ute.

Björling talar vidare om att den ekonomiska utvecklingen kan lyfta kvinnor som ekonomiska aktörer. När kvinnor får mer ekonomiskt ansvar så har man sett mycket positiva resultat för samhälls utvecklingen i helhet.

600 000 kvinnor dör per år på grund av olika faktorer och dåliga hälsoförhållanden. Det är inte bara tragiskt utan sjukdom och ohälsa blir också ett stort hinder för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Hiv/aids drabbar framför allt unga kvinnor. Om kvinnor fick ökad makt över sin sexuella frihet skulle de kunna skapa en bättre situation i kampen mot hiv/aids. Kvinnor är även mer utsatta för våld, vilket gör att de inte kan delta i det offentliga rummet och hindras från att bli en del av utvecklingen.

I arbetet för fredsbevarande och folkbildning, menar Björling, är det viktigt att inte underskatta ekonomins roll. Handeln bidrar till ömsesidiga beroenden som på längre sikt kan leda till frihet och fred. I Afrika har det även funnits projekt som riktat sig mot unga pojkar och män i arbetet för jämställdhet.

Björling talar vidare om hur handeln kan fungera som ett verktyg och användas för att lösa konflikter då det skapar beroende mellan olika grupper. Detta ömsesidiga beroende kan i sin tur minska risken för våld och öka förståelsen och skapa en bra grund att bygga jämställda samhällen på.

Björling avslutar med att än en gång poängtera hur fri handel och fri rörlighet kan fungera som viktiga medel i kampen för kvinnors rättigheter och jämlikhet.

Av: Karin Gustafson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer