Hållbar utveckling i Angola

Elin Schennings är koordinator för Afrikagrupperna och har under två år jobbat med utveckling i Angola.  Hon berättar att hennes engagemang för utvecklingsfrågor först väcktes då hon under gymnasiet deltog i Operation dagsverke, en operations- och insamlingskampanj som genomförs av elever i Sverige.  Detta ledde till att hon efter studenten fick jobb på Elevorganisationen via vilka hon för första gången åkte till Angola för att delta i samarbete mellan svenska och angolanska organisationer.  Efter detta blev det studier i statsvetenskap för Elin som sedan fick jobb på Afrikagrupperna och återigen reste till Angola 2008 som representant för organisationen.

Afrikagrupperna stödjer ett antal projekt i Angola som syftar till jämställdhet, förebyggande av HIV och AIDS samt hållbar utveckling. Detta genom att finansiera ideella organisationer på plats. Mycket av detta utvecklingsarbete fokuserar på landsbygden då kriget i Angola under början av nittiotalet ledde till att många människor flydde från städerna ut på landet där de lever än idag. Landet har under många år plågats av hög arbetslöshet och hungersnöd.

En angolansk organisation som skördat goda framgångar med utvecklingsarbetet är ADRA (Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente) som bildades 1992. Elin som följt Angolas utveckling sedan nittiotalet kan bekräfta att mycket pekar på en utveckling i rätt riktning. Landet har gått från att befinna sig i oerhörd krissituation till att bli en av Afrikas snabbast växande ekonomier.  Idag 2009 är människorna i Angola bofasta och driver fungerande jordbruk. Det finns nu läkare, skolor och vägar till provinshuvudstaden dit folk kan resa för att sälja sina produkter. De flesta har cyklar, många har en radio och fler och fler äger en TV. På orterna finns marknader där man säljer frukt och grönsaker. Folk lever ett bra liv där idag, säger Elin Schennings.

Man kan då ställa sig frågan vad det är som lett till denna fantastiska utveckling. Elin säger att förklaringarna i huvudsak är två: ADRA:s metod av föreningsbyggande genom jordbruket samt perspektivet man haft i landet på fattigdom och utveckling. Hon menar att det är viktigt att understryka att fattigdom inte bara är synonymt med brist på pengar. Det handlar också om en brist på inflytande, bra skolor, hälsovård, miljömässig hållbarhet och möjlighet att ha makt över sin vardag. ADRA:s syn på utveckling är att den måste vara hållbar, jämlik och rättvis. Det måste jobbas med utveckling på samtliga av följande plan: modernisering, kulturell identitet, deltagande och social förändring.

Utvecklingen i Angola syns tydligast när det kommer till modernisering. Ny teknik har expanderat explosionsartat i landet. När det kommer till deltagande i demokratifrågor och utveckling är engagemanget ganska bra. Likaså när det kommer till förändring av sociala roller, som numera inte begränsas till de traditionellt könsstereotypa. Mest oroande är den långsamma utvecklingstakten av den kulturella identiteten. Arbetet med att bevara de traditionella språken och ordna mötesplaster för detta går trögt. Alla pratar kolonialspråket portugisiska men få kan de nationella språken. Elin tror att detta beror på att koloniseringen har haft stor genomslagskraft. Portugiser och nationella angolaner umgås väldigt mixat med varandra vilket har gjort att många känner sig som både och, åtminstone är detta Elins uppfattning.

Hur har man då jobbat rent konkret med utvecklingen? I början fördelade man mat och mark till människor men tanken var hela tiden att detta skulle leda till något mer. Man har satsat på att organisera bönder i grupper för att göra det hela mer effektivt. Det har bildat föreningar med tydliga stadgar och utbildats i föreningsbyggande. Man har drivit igenom representativ demokrati som till en början resulterat i att det bara varit män i styrelsen. Detta faktum har uppmärksammats och skapat diskussion om ökad jämställdhet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingen i Angola i hög grad varit en framgångssaga. Nu när människors grundläggande behov är tillfredställa kan man börja fokusera på andra delar av utvecklingen, så att fördelningen mellan olika plan i framtiden blir mer jämnfördelat.

Catherine Karlsson
20 mars 2009

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer