Utvecklingssamarbetet med Latinamerika

Hans Magnusson, chef på Sidas avdelning för konflikt och postkonfliktsamarbete, besökte Latinamerikanska institutet för att tala om Sidas utvecklingssamarbete med Latinamerika. Föreläsningen belyste Sidas omorganisation och vilka effekter denna samt myndighetens nya landfokusering fått på utvecklingssamarbetet med Latinamerika. Den övergripande frågeställningen var: Hur ser Sidas samarbete med Latinamerika ut nu och framöver?

Sida är just nu inne i en omorganisation som påbörjades i och med Riksdagens godkännande av propositionen ”Sveriges politik för global utveckling” 2003. Då klargjordes det att de fattigas perspektiv samt ett rättighetsperspektiv ska genomsyra det svenska utvecklingssamarbetet. År 2007 beslutades även att Sida ska koncentrera sitt arbete på färre länder och har därefter gått från ca 70 samarbetsländer till ca 30. Det har även beslutats att samarbetet med Afrika och Asien ska prioriteras.

Varför initierades denna omorganisation? Enligt Magnusson beror omorganisationen på att utvecklingssamarbetet får en ny roll på sikt. ”Framöver kommer utvecklingsarbetet i mycket högre grad att handla om att förmedla kontakter och att samordna insatser. Därav har det uppkommit ett behov av en ny struktur som kan möta dessa nya krav. En konsekvens av detta är att de olika ansvarsområdena måste tydliggöras.”

Vilken är då målsättningen med Sidas omorganisation och utvecklingssamarbete? Sida har en vision för 2012:
• Att ha spetskompetens inom vissa områden
• Att det ska synas att Sida är en del av samarbetsländernas relation till Sverige
• Att uppnå konkreta resultat och att redovisa dessa
• Att vara en respekterad och ledande aktör och samarbetspartner
• Att skapa arenor för samarbetsformer
• Att vara en attraktiv arbetsplats

För att uppnå detta har man gjort ett antal strategiska val. Ett sådant val är att man, utöver att arbeta med färre samarbetsländer, även ska minska ner antalet samarbetsområden och istället skapa större program. Tanken är att man ska ha en programansats istället för en projektfokus. Detta innebär exempelvis att man ger stöd till en organisation som ska gå till hela organisationens arbete i syfte att stärka denna, istället för att som tidigare endast ge stöd till ett projekt inom en organisation. Man vill även stärka utvärderingsarbetet, bland annat genom att i högre grad föra en dialog med samarbetspartners och följa upp arbetet. Sidas närvaro ska också vara starkare i samarbetsländerna.

För att samla kompetensen och göra en fokuserad insats har man inom Sida skapat landteam. Sex av dessa arbetar med Latinamerika: team Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras och ett regionalt team. Inom en snar framtid kommer dock dessa att minskas ned till 3 landteam plus det regionala samarbetsteamet. Utvecklingssamarbetet med Chile och El Salvador har redan avslutats. 2009 avslutas samarbetet med Peru och Haiti. 2010 avslutas även samarbetet med Honduras och Nicaragua. De länder som Sida kommer att fortsätta samarbeta med är alltså Bolivia, Guatemala och Colombia.

I Bolivia är två tredjedelar av befolkningen fattiga och en stor majoritet av dessa tillhör ursprungsbefolkningen. Landet präglas även av en utbredd diskriminering. Samtidigt sker nu en intressant förändringsprocess i landet. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning krävs det dock politisk stabilitet och en sund ekonomisk politik påpekar Magnusson. I Bolivia arbetar Sida bland annat med demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Då utbildning ses som ett nyckelområde för att uppnå dessa målsättningar pågår ett arbete för att öka alla medborgares tillgång till utbildning, samt att förbättra utbildningens kvalitet. Stora resurser har även investerats i forskning i Bolivia.

I Guatemala är det 12 år sedan fredsavtalet skrevs under. Landet präglas dock fortfarande av stor ojämlikhet, där ursprungsbefolkningen och kvinnor är särskilt utsatta. Den guatemalanska staten är svag och straffrihet är ett stort problem. Landets hälsovård och utbildningssystem är dåligt utvecklade. Dessutom är våldsbrottsligheten en stor utmaning för landet. I Guatemala arbetar Sida med att främja en demokratisk samhällsstyrning, hälsa och ekonomisk utveckling på landsbygden. I Colombia arbetar Sida främst med demokratiutveckling och mänskliga rättigheter.

En person i publiken undrar hur uppdelningen i landteam har påverkat Sidas arbetssätt. Finns det inte en risk att de olika landteamen drar åt olika håll? Magnusson medger att det finns en risk för att organisationen inte lyckas förmå landteamen att arbeta på ett samlat sätt. ”Just nu, i den omorganisation som pågår, är risken som störst”, enligt Magnusson.

En annan person påpekar att ett Latinamerikanskt universitet som Sida samarbetar med, Earth, är ett elituniversitet. Vore det inte bättre ifall man samarbetade med ett universitet vars ambition är att främja ursprungsbefolkningens utbildning? Magnusson svarar att samarbetet med Earth handlar om att ge stipendier till fattiga studenter så att de får en möjlighet att studera på universitetet. Samtidigt håller han med om kritiken. Sida består av olika viljor och synsätt som inte alltid har tagit regionens bästa i hänsyn. Magnusson menar dock att omorganisationen förmodligen kommer att minska problem som dessa.

Erika Charpentier
29 april

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer