EU – Ordförandeskap och utvecklingspolitik

EU är världens största bidragsgivare. Målsättningarna för EU: s biståndspolitik är att på sikt utrota världens fattigdom och skapa en hållbar utveckling. EU är därmed en viktig global aktör i utvecklingssamarbetet och denna dimension speglar ett av Sveriges prioriterade områden inför det kommande svenska ordförandeskapet. Utvecklings- och biståndspolitiken är högt uppsatta på den Svenska agendan och därmed relevant att bevaka och påverka.

Detta ligger till grund för CONCORD: s existens. CONCORD Sverige är den plattform som samordnar nära 40 svenska organisationer som tillsammans bevakar, påverkar och utbildar kring EU: s utvecklings- och biståndspolitik. På temadagen engAGERA fick deltagarna möjlighet att lyssna och ställa frågor till Peter Sörbom, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Samstämmighet (det faktum att inget politikområde ska motverka utvecklingsmålen) och effektivitet var nyckelorden under seminariet och speglar även två av CONCORD: s fyra tematiska prioriteringar inför det kommande svenska ordförandeskapet. En tredje prioritering är klimat och utveckling som vidare låg till grund för, och var en viktig aspekt under temadagen. Det svenska ordförandeskapet innebär att ett ”policyfönster” öppnas där CONCORD Sverige kommer att utnyttja detta tillfälle för att föra fram medlemsorganisationernas ståndpunkter. De kommer att iscensätta handling genom att samverka och påverka beslutsfattare för ovannämnda tematiska prioriteringar.

Trots att biståndspolitiken än idag är en nationell angelägenhet har EU: s medlemsstater gjort åtaganden för att förändra, förbättra och öka biståndet. Ett flertal dokument, bland annat Parisdeklarationen, visar på dessa intentioner och nytänkande kring bistånds- och utvecklings politiken. Vad gäller EU: s gemensamma bistånd har Europeiska Kommissionen en viktig samordnande roll, informerade Peter. Medlemsstaternas bistånd har successivt kommit att hanteras och kanaliserats via kommissionen och kommer förmodligen att fortsätta i denna riktning framöver.

Biståndspolitiken är ett komplext policyområde, sammanflätade i och överlappande andra politik områden som innefattar flera aktörer, samarbeten och avtal.  För att närmare förstå läget idag gav Peter oss en kort historisk bakgrund som startade i Yaoundé, Kameruns huvudstad. 1963 undertecknades Yaoundé konventionen, där EU och 18 ”unga” afrikanska nationer enades om att underlätta handeln och EU etablerades som biståndsgivare för dessa länder. På 70-talet ökar samarbetet med AVS-länderna (Asien, Afrika Karibien och Stilla havsområdet) i samband med Storbritanniens inträde i Unionen och Yaoundé konventionen omformas till ett nytt avtal och formaliseras i Lomékonventionen. På 80-talet utökas och expanderas EU: s bistånds till delar av Latinamerika och Asien i och med Spanien och Portugals anslutning. Den historiska koppling en Medlemsstat haft till forna kolonier har färgat samarbetet och behovet att förnya och harmonisera detta är därav stort.
 
Många förändringar krävs för att förbättra EU: s utvecklings- och biståndspolitik. Samarbetet med tredje länder (länder som inte är Medlemstater) kan bli bättre så länge effektivitet och samstämmighet genomsyrar alla EU: s policyområden. För detta krävs, precis som en deltagare i publiken påpekade, att alla medlemsstater nationellt strävar efter samma mål. Peter instämde och menade vidare att CONCORD Sverige aktivt kommer att verka i denna anda. Peter hänvisade slutligen till hemsidan www.concord.se för mer information samt event relaterade till utvecklings- och biståndsfrågor och uppdateringar kring det svenska ordförandeskapet.

Ronja Morales
20 mars

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer