Sida – avdelningen för tematiskt stöd (JMDS)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/Svenska/

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningens huvuduppgifter omfattar att:
•    Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap, för att  öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden och bidra med ett helhetsperspektiv på Sidas verksamhet.
•    Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling.
•    Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag.
•    Samordna de tematiska nätverken som avdelningens ämnesområden omfattar.
•    Samordna och rapportera om Sidas multilaterala uppdrag inklusive att samordna fokalpunkterna för de multilaterala organisationerna och EU.

Avd för tematiskt stöd (TEMA) består förutom en liten stab av Enheten för jämställdhet, demo/MR, hälsa och utbildning (JMDS) och Enheten för ekonomisk utveckling, miljö och hållbar utveckling (EKMISAM) samt Enheten för multilateral samordning (MULTI).

När? Hur länge? Omfattning?
Start i januari 2012, heltid under vårterminen

Vad innebär praktiken?
Att få en inblick i Sidas arbete med policy- och metodutveckling avseende i första hand demokrati/mänskliga rättigheter, jämställdhet, social utveckling, hälsa och utbildning
Att få prova på de olika arbetsuppgifter som förekommer på enheten

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Språkkunnig samhällsvetare med inriktning på utvecklingsfrågor

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av föreningsarbete, volontärarbete i Sverige eller utvecklingsländer
Initiativrik och självgående
Intresse för uppbyggnad av webbsidor

Övrig information
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser