Årsmöte 2012

22 mars, 2012 - kl. 18:00 till 20:30

Kallelse till årsmöte

 

 

Välkomna till Föreningen för Utvecklingsfrågors årsmöte 2012

Torsdagen den 22 mars 18-20, därefter mingel

FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66a

Anmäl dig genom att klicka HÄR

Motioner ska var FUF tillhanda 2 veckor före årsmötet. Förslag kan mailas fuf@fuf.se eller skickas per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på www.fuf.se en vecka före årsmötet.

 

Efter årsmötesförhandlingarna ger vi ett par exempel på verksamhet som gör att FUF fortsatt är en dynamisk mötesplats i en föränderlig värld – www.biståndsdebatten.se, FUF-bladet, FUF-korrespondenterna. Vi tror att detta kommer att intressera såväl unga som gamla medlemmar, och hoppas att det kan inspirera till samtal om FUFs verksamhet i ett längre perspektiv. Som medlem i FUF är du med och utformar föreningens inriktning.

 

Inbjudan att nominera FUF-stipendiater

Varje år delas FUF-priset ut till en person som gjort goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd. FUF:s medlemmar uppmanas härmed att nominera 2012 års FUF-priskandidater. Skicka din nominering med motivering till fuf@fuf.se senast 30 april.

 

 

 

 

Dagordning:

1. Val av Ordförande för mötet

2. Fastställande av Dagordning

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 och Verksamhetsplan för 2012

7. Styrelsens ekonomiska rapport

8. Revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Motioner

11. Val av Styrelse

12. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter

13. Tillsättande av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

15. Övriga ärenden

 

 

 

 

 

Dela det här:
Publicerat i Kalender