Referat: Trendspaning-det svenska biståndets framtid. Fåtöljensamtal med Bertil Odén

Den 22a maj anordnades vårens sista fåtöljensamtal och temaserien Bistånd avslutades med besök av Bertil Odén som gav en trendspaning på det svenska biståndet. Bertil Odén är skribent och har en gedigen bakgrund inom utvecklingspolitiken då han tidigare arbetat för SIDA, UD och Nordiska Afrikainstitutet samt planeringsministeriet i Moçambique och finansministeriet i Tanzania. Det var en mycket bra uppslutning vilket bidrog till en trevlig kväll med intressanta diskussioner, här följer en sammanfattning.

Bertil Odén började med en redogörelse av pågående förändringar i den globala ekonomin vilka orsakats av utmaningar såsom klimathot och energiförsörjning (peak oil) men även till följd av nya inflytelserika aktörer som urholkar dominansen i väst och orsakar skift i maktbalansen. Med ökade tillgångar i syd och öst går världsordningen mot att bli multipolär vilket kräver omstrukturering av ansvar och finansiering. Odén menar att det inte längre är relevant att prata om i- och u-länder och exemplifierar detta med att syd ökat sin andel av världshandeln från 26 till 42 procent under åren 1995-2010 varav större delen utgörs av handel syd-syd och de håller dessutom tre fjärdedelar av totala valutareserven. Vidare kan det nämnas att Kinas andel av globala BNP börjar närma sig USAs och även andra länder i öst såsom Ryssland och Indien återfinnes bland det snabbast växande i världen just nu.

I och med en alltmer globaliserad värld ökar olika former av kapitalflöden vilket gör biståndet mindre inflytelserikt. År 2011 uppmätte biståndet ca 130 miljarder US Dollar medan värdet av utländska direktinvesteringar och remitteringar var 7 gånger så stort och övriga, legala såväl som illegala kapitalflöden, summeras till 10 gånger värdet av bistånd. Samtidigt är gränsen mellan bistånd och övriga flöden av kapital mindre tydlig idag och utvecklingspaket såsom infrastruktur i utbyte mot olja, är vanligt förekommande. En annan tendens som nämndes var att bistånd satsas i sociala skyddsnät genom villkorligt stöd, en metod som har sitt ursprung i lokala projekt. Till följd av mötet i Busan 2011, som var en uppföljning av Parisdeklarationen, har det skett en förändring även när det gäller synen på ägandeskap, det samtalas numera emellan länder istället för regeringar emellan.

Trenderna i det svenska biståndet följer till stor del omvärldens men Bertil Odén anser att det råder pyspunka på Sveriges PGU (Politik för Global Utveckling) då vi inte längre har en plats i det globala biståndets framkant. För närvarande pågår en omstrukturering av den skog av policies som utgör svenskt bistånd för att skapa en biståndsplattform. Detta menar Odén har lamslagit beslutsfattandet och på så sätt satt svenskt bistånd i ett limboläge med strömavhopp från och stängda policyavdelningar på både SIDA och UD.

Under den globala biståndskonferensen i Paris och det efterföljande i Busan utarbetades det nya riktlinjer vilka även det svenska biståndet följer. Bland dessa märks resultatinriktning, transparens och stöd till den privata sektorn. Sverige kommer ge fortsatt stöd till före detta krisländer med fokus på säkerhet och humanitära insatser, det bilaterala stödet kommer minska och pengar kommer allt mer att öronmärkas vilket följer den internationella trenden med fokus på resultatbaserat bistånd. Eftersom effekten av budgetstöd är svårmätt har denna form av bistånd blivit en allt mindre del av det svenska biståndet, något som Bertil Odén beklagar då det minskar mottagarnas inflytande. Inför Rio +20 menar Odén att fokus till stor del kommer ligga på hållbar utveckling och MDG (Millenium Development Goals) kommer ersättas med nya mål, troligtvis med större fokus på hållbarhet.

Efter genomgången följde en livlig diskussion, exempel på frågor som togs upp är hur Sverige bör förhålla sig till dikaturregimer och länder som befinner sig i en demokratisk gråzon, konsekvenser av biståndets plats i svenska politikens periferi och huruvida effekten av bistånd kan kvantifieras i den bemärkelse som efterfrågas av biståndsminister Gunilla Carlsson. Det diskuterades kring PGU, MDG och mycket mer.

Vi i seminariegruppen tackar alla närvarande och framförallt Bertil Odén för en mycket givande kväll. Vi vill även passa på att tacka alla ni som har deltagit under vårens seminarieserie om bistånd och vi hoppas på att få återse många av er till hösten.

Glad sommar och på återseende!

Hälsningar Seminariegruppen

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Referat & filmer