Sida-INTEM/EKMISAM-enheten för ekonomisk utveckling, miljö och samhällsbyggnad

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM).

 

Huvuduppgifterna för Enheten för ekonomisk utveckling, miljö och samhällsbyggnad är att inom ämnesområdena:

  • Samhällsbyggnad (energi, vatten och sanitet och urban utveckling)
  • Miljö och klimat för hållbar utveckling (strategisk planering, integrering och uppföljning, rapportering och deltagande i arbetet med internationella konventioner)
  • Jord- och skogsbruk, landfrågor, sårbarhet och matsäkerhet
  • Marknadsutveckling (privatsektorutveckling, finansiella frågor och handelsfrågor)

Verka för att:

  1. Förvalta och utveckla Sidas arbetsprocesser för beredning, uppföljning och rapportering av policyer .
  2. Säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten
  3. Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag
  4. Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap
  5. Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling
  6. Företräda och öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken?

Kommunikation

Sammanställa och uppdatera information om enhetens verksamhet och ämnesområden på Sidas interna hemsida, Sharepoint. Bidra med underlag och information till interna och externa debattartiklar i samverkan med ämnesföreträdare.

Datainsamling och sammanställning

–       Leda framtagandet av enhetens portföljöversikter inom enhetens ämnesområden. Arbetet innebär att sammanställa statistik och beskrivande text av insatserna i samverkan med statistiker och handläggare från andra avdelningar på Sida.

–       Medverka till framtagandet av en övergripande portföljöversikt på Sida för EKMISAM

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier och konferenser som enheten har planerade till våren 2013.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare och enhetschef.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet eller högskola inom ämnesområde med relevans för enheten.

God analytisk förmåga.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Mycket god förmåga att sammanställa information på engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

Övrig information

Praktiken kan endast göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är oavlönad. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser