FUF:s årsmöte

19 mars, 2013 - kl. 18:00 till 20:00

Välkomna till Föreningen för Utvecklingsfrågors årsmöte 2013

Tisdagen den 19 mars 18-20, därefter mingel
FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66a
Anmäl dig genom att klicka HÄR!
Motioner ska var FUF tillhanda 2 veckor före årsmötet. Förslag kan mailas fuf@fuf.se eller skickas per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på www.fuf.se en vecka före årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna ger vi ett par exempel på verksamhet som gör att FUF fortsatt är en dynamisk mötesplats i en föränderlig värld – www.biståndsdebatten.se, FUF-korrespondenterna och annan studentverksamhet. Vi tror att detta kommer att intressera såväl unga som gamla medlemmar, och hoppas att det kan inspirera till samtal om FUFs verksamhet i ett längre perspektiv. Som medlem i FUF är du med och utformar föreningens inriktning.

Dagordning:
1. Val av Ordförande för mötet
2. Fastställande av Dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 och Verksamhetsplan för 2013
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag till ändringar av stadgarna
11. Motioner
12. Val av Styrelse
13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
14. Tillsättande av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
16. Övriga ärenden

Dela det här:
Publicerat i Kalender