Referat från seminariet ”Barnbidrag bekämpar fattigdom – social trygghet, en fråga för de globala utvecklingsmålen efter 2015”

En summarisk kortversion av Armando Barrientos (ledande expert på sociala trygghetssystem och globala utvecklingsfrågor från University of Manchester) inlägg med efterföljande paneldiskussion vid FUF-prisets sammankomst på Myntkabinettet i Gamla Stan den 23 januari 2013:

Området för sociala välfärdssystem behöver utforskas och utvecklas mer. I dagens värld lever omkring en miljard människor på mindre än en dollar om dagen. Det har ändå skett en stark framväxt av sociala välfärdssystem efter utvecklingsagendans (MDG:s) tillkomst. Ett problem är den stora språkförbistring som råder generellt, över olika begrepp och deras betydelse. De kan tolkas snävt eller i vidare bemärkelse. Definitionerna varierar och vi kan prata i terminologier av ”policy pollution”. Det är inte konstigt om ”Syd” har svårt med begreppen. Inte heller svenskar, britter och amerikaner kan enas om vilka begrepp som skall användas eller vad som skall omfattas av systemen.

För att se vilka effekter som systemen leder till krävs bra utvärderingssystem. Det är också att föredra om fördelningen sker via system inbyggda i den inrikes ekonomin framför enskilda donatorer. Det är därför viktigt att länderna själva bestämmer vilka program, vilken policy eller nödvändiga institutioner som krävs för ändamålet. Vad krävs för att kunna mäta framgång och effekt? I vissa fall kan det finnas behov av en ”Global Protection Fund”, som sköts av utvecklingsländerna själva, för att finansiera inledningen till mer en institutionaliserad verksamhet.

Två övriga medverkande deltog i en panel, Mats Hårsmar från NAI och årets FUF-pristagare Gunnel Axelsson Nycander från Svenska Kyrkan och gav kommentarer till Armando Barrientos utläggning.

Mats trodde inte på någon global fond för ändamålet och ställde sig lite ironisk till utvecklingsagendas skrivning om att minska fattigdomen till hälften. Det skulle ju innebära att 50 procent blev kvar i fattigdom. Vad gör vi för dem? Det finns en spänning mellan nationella regler och nationella normer. För utvecklingsagendan (MDG) finns dessutom konkurrens mellan nationella normer och internationella normer. Vilka konsekvenser får det? Frågor att bära med sig för vidare diskussion.

Gunnel ansåg det viktigt att ett ramverk skapas, men det skulle inte vara för strikt. Det skall finnas ett mål men det får inte vara på bekostnad av engagemanget. Världsbanken har kommit med en ny policy för social välfärd. Ändå kvarstår en motsättning för banken. Hur vi skall få Världsbankens roll att bli mer utvecklingsorienterad?

Armando ansåg att det fanns två lösningar:

Vi måste bli överens om hur de globalt överenskomna normerna skall översättas. Slaveri har vi kommit överens om att det inte är accepterat. Vad kan accepteras i de olika definitioner som finns i det kosmopolitiska konceptet? Är det en dollar om dagen som skall räknas som generell fattigdom eller är det mer eller mindre? Fattigdom är ett problem oavsett om det förekommer i ett utvecklat land eller i ett under utveckling.

Vi skapar globalfonden som grundar sig på ett antifattigdoms-finansierings-program. En registrering skulle bli nödvändig för att ta del av de sociala systemen. Sociala välfärdsystem är ett redskap inte ett mål för fattigdomsbekämpning. Välgörenhetsfinansiering trodde Armando inte på. Därför vill han skapa en fond som verkar för att införa institutionsbyggen i respektive land. Språk hjälper oss inte utan det hela måste grundas på de mänskliga rättigheternas värderingar. En universialism utan urval, en universialism som måste byggas på allas lika värde.

Till slut konstaterade panelen att konkurrensen mellan givare kan motverka bra resultat. Alla bör få del av systemen, inte bara de nödställda. Det till en mer hanterbar administration. Staten får tillbaka mer i systemen via skatten från de rika, än deras del av utbetalningar från systemet (åtminstone i Sverige). Det ansågs också vara lättare att få acceptans i Syd för en titel som ”Minister för social utveckling” än ”Minister för fattigdomsbekämpning” i institutionsbygget.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer