Sida-Konflikt- och postkonfliktsamarbete, 1 plats/enh. för Afghanistan, Sydsudan/Sudan och Irak, 3 platser totalt på avd.

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas avdelning för utvecklingssamarbete med Konflikt- och postkonfliktländer ansvarar för arbetet i länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ett särskilt ansvar för att genomföra den svenska policyn för Fred och Säkerhet, det verksövergripande ansvaret för att genomföra arbetet mot könsrelaterat våld samt hålla samman regional kunskap om Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika. Slutligen har avdelningen ansvar för det omfattande stödet till humanitära insatser. För höstterminen 2013 söker avdelningen tre praktikanter på följande enheter: Afghanistan, Sydsudan/Sudan och Irak.

Se vidare information på Sidas hemsida www.sida.se under avdelnings- och landinformation.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Sydsudan/Sudan, Afghanistan och Irak  är nu tillsatta för höstterminen, med start aug/sept 2013. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken på de fem enheterna?

Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en utvecklingskontext arbeta med frågor rörande konflikt- och postkonfliktländer. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning på sikt, men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt. Praktikantens huvuduppgift är att arbeta i staben, ett land-, region-, eller resurs-team och där delta i de arbetsuppgifter som är aktuella under hösten som praktikanten, under handledning, arbetar med under hela praktikperioden.

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, planering av seminarier och möten, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant ska ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig inriktning och med fokus på fred- och säkerhet, konflikt, internationella relationer, genderfrågor, utvecklings- eller humanitärt bistånd. Helst ser vi att programmet är på master-nivå.

Sökande bör ha intresse i frågor kring utvecklingssamarbete. Arbetet kräver god organisationsförmåga, fallenhet att sammanställa och analysera information, samt mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetsspråket är svenska.

Arbetet kräver även datorvana. Som praktikant bör du kunna arbeta självständigt och i grupp. Förmåga att ta egna initiativ är en stor fördel.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer

– Förtroendeuppdrag/aktivt engagemang inom enskild organisation

– Kunskaper om aktuella länder och regioner

– Kunskaper i arabiska (Irak och Sudan)

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Du skall vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och praktikperioden skall ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och kunna ge studiemedel. Du kan även vara nylig utexaminerad student som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmed-lingen. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs skall institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildnings-inriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten måste vara försäkrad via universitetet/högskolan eller relevant institution.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser