Sida-INTEM/GLOBPRO-ämnesgruppen för ekonomisk utveckling(ECOP)

Plats:

Huvudkontoret Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-INTEM/Globala Program-ämnesgruppen för ekonomisk utveckling.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) består av 50-talet personer fördelade på tre enheter – Enheten för globala program (GLOBPRO), Enheten för multilateral samordning (MULTI) och Enheten för tematiskt stöd (TEMA). Avdelningens stab består av avdelningschef, avdelningsadministratör samt avdelningscontroller. Stab samt enhetschefer bildar avdelningsledning (AL).

Globala program är en operativ enhet som hanterar en global portfölj på drygt 2 miljarder kronor per år och har till huvuduppgift att bereda och följa upp stöd till bl.a. internationella icke-statliga aktörer (NGO’s), basbudget och multi-bi stöd till FN och Världsbanken i alla dess former. Vi ingår i givargemensamma fonder och program där strukturen och den finansiella styrningen kan variera i stor utsträckning. Flera handläggare är fokalpunkter för multilaterala organisationer och får ofta i den egenskapen delta och föra dialogen vid styrelsemöten där Sverige sitter med i styrelsen. Vi hanterar hela spektrumet från små strategiska insatser till stora komplicerade globala samarbeten. Majoriteten av våra stöd utgår som kärnstöd där vår uppgift är att bedöma organisationers övergripande strategiska planer, resultatramverk, budget och system för finansiell styrning och kontroll. Vi är verksamma inom Sidas samtliga tematiska ämnesområden (miljö/klimat/samhällsbyggnad, demokrati/mänskliga rättigheter/jämställdhet/ hälsa/kunskap/sociala skyddsnät, ekonomisk utveckling).

Enheten har i dagsläget ca 20 medarbetare, varav tre programadministratörer och en verksamhetscontroller.

Ämnesgruppen för ekonomisk utveckling (ECOP) arbetar inom områden som: lantbruk (jord- och skogsbruk), livsmedelstrygghet, handel marknadsutveckling och sysselsättning.

Arbetsuppgifter

Praktiken omfattar stöd till handläggning inom Globala programs ämnesgrupp för ekonomisk utveckling (ECOP) med fokus på sysselsättningsfrågor och landsbygdsutveckling. Då ECOP:s vision är att arbeta ämnesöverskridande kommer du eventuellt även att arbeta med andra inom ämnesgruppen och enheten.

Globala program och ECOP:s huvuduppgifter är att verka för att:

1. Förvalta och utveckla Sidas arbetsprocesser för beredning, uppföljning och rapportering av policyer

2. Säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten

3. Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag

4. Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap

5. Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling

6. Företräda och öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2013. En termin. Heltid. Start september.

Vad innebär praktiken?

  • Praktikanten deltar i ämnesgruppens arbete med beredning och kvalitetssäkring av stöd till internationella organisationer.
  • Praktikanten får, tillsammans med handledaren, bereda åtminstone en insats inom områdena sysselsättning och/eller livsmedelstrygghet. Det innebär kontakter med organisationen och med berörda personer inom Sida. Vilken/vilka insatser det blir frågan om beror på praktikantens kvalifikationer, önskemål samt vilka organisationer som är aktuella vid tillfället. Fokus ligger på informationssammanställning och bearbetning av textmaterial.
  • Praktikanten deltar i nätverk och arbetsgrupper tillsammans med handledaren, vilket möjliggör en insyn i Sidas bredare verksamhet samt bidrar till lärande kompetensutveckling Praktikanten stöttar enheten och avdelningen i att anordna möten och seminarier som enheten har är planerade till hösten 2013.
  • Övriga uppgifter enligt praktikantens önskemål och behov inom ämnesgruppen och enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet eller högskola inom ämnesområde med relevans för enheten (samhällskunskap med inriktning ekonomi eller agronom/landsbygdsutveckling).

God analytisk förmåga.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Mycket god förmåga att sammanställa information på engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenheter av utvecklingssamarbete, internationella förhållanden samt av arbete i föreningar, företag, och myndigheter i Sverige och utomlands.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser