Sida-Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Irakenheten (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Avdelningen för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Irakenheten

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Konflikt- och postkonfliktsamarbete ansvarar för arbetet i konfliktländer. Ett av dessa är Irak. Avdelningens Irakenhet har 3 medarbetare i Stockholm och 2 på ambassaden i Bagdad. Enheten ansvarar för att genomföra samarbetsstrategin för utvecklingssamarbete med Irak 2009-2014.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att självständigt ta sig an och slutföra uppgifter på myndigheten Sida inom området utvecklingssamarbete i en konfliktkontext med fokus på Irak. Praktikanten ska också få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

Arbetsuppgifter: Irakenheten genomför samarbetsstrategin för utvecklingssamarbete med Irak. Handläggare i Stockholm ansvarar för insatshantering och sektorsamordning liksom viktiga horisontella perspektiv som genomsyrar Iraksamarbetet. Detta innefattar: • Insatshantering och sektorsamordning inom demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

• Insatshantering och sektorsamordning inom handel/näringsliv/finansiella system

• Arbete med horisontella frågor som jämställdhet, anti-korruption och konfliktkänslighet som skall genomsyra strategigenomförandet

• Landanalys, inklusive humanitär behovsanalys

• Enligt beslut av regeringen kommer Iraksamarbetet att fasas ut efter 2014. Arbetet på enheten präglas därför redan nu av frågor kring hur hållbarhet i uppnådda resultat kan stärkas och hur Sverige kan ta till sig viktiga erfarenheter och lärande från Irakstrategigenomförandet

Inom ramen för ovan kommer ett eller ett par nyckelområden att identifieras för praktiken tillsammans med handledaren.

Arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:

– Stöd i handläggning av insatser (beredning, uppföljning och avslut) inom ramen för Irakstrategin

– Uppdatera översikt över hela Sidas engagemang i Irak – aktiviteter finansierade över andra anslag än Irakanslaget

– Bidra till utarbetandet av en utfasningsplan för utvecklingssamarbetet med Irak

– Andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Pågående samhällsvetenskaplig univiersitetsutbildning på minst C-nivå i vilken praktiken ingår

• Analytisk förmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska och förmåga att samarbeta i en grupp, att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Studier eller kunskaper i freds- och konfliktkunskap

• Erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd ideellt eller professionellt

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande fältstudie eller fältarbete

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna kring Mellanöstern

• Mellanösternkunskap

• Kunskaper i arabiska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser