Referat från fåtöljen ”Afghanistan då, nu och i framtiden” med Torvald Åkesson i Lund 21/5-14

I ett soligt Lund hade vi Torvald Åkesson på besök i FUF-­fåtöljen. Torvald inledde med att berätta kort om sin studenttid i Stockholm och sin relation till Lund. Vidare berättade Torvald om sitt första möte med Afghanistan som var under en backpackerresa 1966. Han blev fascinerad av landet och dess storslagenhet och det blev början på en lång relation med landet. Tillbaka i Sverige utbildade han sig sedan färdigt och fick efter några år en chans att åka tillbaka till Afghanistan som biträdande expert för FAO.

torvaldUnder sitt arbete i Afghanistan mellan 1974­1976 jobbade Torvald med utveckling av jordbrukskooperationen, en satsning som finansierades av Sverige och FAO. Genom sitt arbete fick han chansen att besöka många delar av landet, något han var väldigt glad för. Efter Afghanistan arbetade han för Sida, BITS, IDEA och UD i Sverige, Asien och Afrika och efter sin pension 2011 blev han styrelsemedlem i Svenska Afghanistankommittén (SAK). Under ett knappt år 2012­2013 fungerade han som generalsekreterare för SAK och fick återigen besöka och resa i Afghanistan. Han berättade att mycket var förändrat, men förvånansvärt mycket var också sig likt efter nästan 40 år.

Torvald fortsatte med att berätta om Afghanistans rika historia med start från Alexander den Stores härtåg fram till dagens situation. På ett pedagogiskt vis illustrerade Torvald Afghanistans historia genom att rita upp en karta över Afghanistan på whiteboard­tavlan. Han berörde olika skeden i Afghanistans historia och de länder som har haft intresse av, och som mer eller mindre framgångsrikt har försökt ”lägga sig i” styrningen av, Afghanistan. Han berättade också om talibanrörelsens framväxt och politiska roll och till sist några korta fakta om landets demografi och geografi.

Dagens Afghanistan beskrev Torvald som säkerhetsmässigt ytterst bekymmersamt och han sammanfattade Afghanistans politiska, ekonomiska och regionala utmaningar. Bland de politiska utmaningarna nämnde han centralmaktens svaga makt i landet vilket begränsar statens kontroll över landet och möjligheten att införa ett mer välfungerande statssystem. Skatteuppbörden, som på sikt skall finansiera säkerhetsstyrkorna, är begränsad och biståndsberoendet stort. Samma sak gäller polisväsendet. Sjukvården och undervisningen, som uppvisar stora brister, är övervägande biståndsfinansierad. Deserteringar från säkerhetsstyrkorna och polisen är ett allvarligt problem. Han berättar att Afghanistan är ett heterogent land med många interna motsättningar som tenderar att försvaga den nationella identiteten och samhörigheten. Det pågående presidentvalet i Afghanistan har i media rapporterats som en framgång i meningen att det kunnat genomföras relativt ostört och fritt. Den nye presidenten kommer att få en formidabel uppgift att lotsa landet i riktning mot fred och utveckling samtidigt som den massiva utländska militära närvaron dras bort.

De ekonomiska utmaningarna som Afghanistan står inför är många. Landet befinner sig i en krigsekonomi med ett mycket stort inflöde av militärt och civilt bistånd, huvudsakligen från USA, som paradoxalt nog skapat arbetstillfällen men också en högkostnadsekonomi. Den lokala ekonomin påverkas negativt och snedvrider prisbildning och marknader framför allt i de större städerna. Opiumproduktionen och smugglingen omsätter stora summor. Korruptionen är omfattande. Med ett drastiskt minskat militärt stöd kommer också en smärtsam omställning som landet förr eller senare måste gå igenom. Stora förhoppningar finns att mineraltillgångarna framför allt i norr ska bli landets räddning, men det kommer att ta tid innan inkomster och arbetstillfällen når nödvändiga nivåer. Biståndsberoendet kommer att fortsätta under många år.

Likaså nämnde Torvald de regionala utmaningarna. Fred och säkerhet uppnås inte i Afghanistan om inte fred och säkerhet präglar hela regionen, vilket inte är fallet. Afghanistan är därför strategiskt mycket intressant, både geopolitiskt och ekonomiskt, för internationella aktörer med intresse i landet. USA kommer sannolikt att ha kvar någon närvaro i regionen och flera länder, inte minst Kina, är intresserade av mineralförekomsterna i norr.

Efter frågor från publiken om hur Afghanistan framställs i media ville Torvald lyfta fram positiva saker i Afghanistans utveckling. Sverige har utlovat ett omfattande bistånd till Afghanistan under de närmaste 10 åren och Afghanistan är nu den största mottagaren av svenskt bistånd – cirka 800 miljoner kronor per år. En del av biståndet hanteras av SAK som under 30 år har bistått Afghanistan inom framför allt hälsovård och undervisning. Med hjälp av stöd från SAK och andra har antalet elever i afghanska skolor, både antalet flickor och pojkar, ökat påtagligt sedan ökade biståndsinsatser tillsattes. Mödra­ och spädbarnsdödligheten har minskat och tillgången till hälsoservice har förbättrats även om mycket kvarstår att göra. Det är, menar Torvald, viktigt att fortsätta med utvecklingsbiståndet till Afghanistan.

Med dessa positiva sista ord vill vi i FUF pop up Lund tacka Torvald för att han tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.

Av: Natasha Wrang och Emma Edström

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer