Sida- Avdelningen för Europa och Latinamerika – Enheten för selektivt samarbete och Latinamerika (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiering. Vår verksamhet styrs framför allt genom regeringens förordning, som beskriver hur arbetet ska utföras, samt genom regeringens årliga regleringsbrev, som bland annat anger vilka mål Sida ska ha för årets verksamhet och budgetens storlek.

Våra anställda med sin expertkunskap bistår regeringen med de bedömningar och de underlag den behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Vi medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår också att rapportera statistik och sprida information om verksamheten.

Vårt arbete finansieras av skattemedel och vi hanterar ungefär hälften av det samlade offentliga biståndet. Den andra hälften kanaliseras framför allt genom Utrikesdepartementet. Allt vårt arbete ska bedrivas kostnadseffektivt och med fokus på resultat.

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt ute i fält i våra samarbetsländer.

Vad innebär praktiken?

– Aktivt delta i myndighetens löpande arbete, i synnerhet vad gäller samarbetet med Latinamerika

– Arbeta med att stödja framtagandet av resultatstrategier för Colombia och Guatemala

– Stödja ambassaderna i Bogota, La Paz och Guatemala i deras arbete med samarbetsstrategierna

– Aktivt bidra till att lyfta fram och kommunicera resultat från biståndet

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Utbildning inom statskunskap, juridik eller samhällsvetenskap.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från något land i Latinamerika

– Erfarenhet från enskild organisation

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser