Referat: Girl Rising – film och samtal om flickors rätt till utbildning (Vera Gahm & Sanna Wolff)

FUF-fåtöljen gästades den 4 december av Vera Gahm, rådgivare för barns skydd mot våld, och Sanna Wolff, projektledare för opinionsbildning, båda verksamma i barnrättsorganisationen Plan. Med utgångspunkt i filmen Girl Rising samtalar vi kring barns rättigheter och hur utmaningarna ser ut.

Flickor i utvecklingsländer tillhör en av de mest utsätta grupperna i världen. På grund av att de föddes som just flickor prioriteras inte deras skolgång. Alla barn har samma rätt till utveckling, hälsa och skydd. Ändå ser vi exempel på hur flickor runt om i världen i högre grad diskrimineras.  Det uppskattas att 65 miljoner flickor idag inte har möjlighet till utbildning.

Filmen Girl Rising består av nio delar. Vi får följa nio flickor från olika delar av världen som drömmer om att gå i skolan. Filmen är en blandning mellan en dokumentär och en spelfilm och bygger på verkliga händelser och livsöden. Tillsammans med lokala journalister berättar flickorna i filmen om deras kamp för att övervinna samhälleliga och kulturella barriärer. Vi får möta Wadley och Suma, vilka är två av de miljontals flickor vars rättigheter dagligen kränks.

Fattigdom är en vanlig förklaring till att många flickor saknar social trygghet och möjlighet till utveckling. Wadley var åtta år gammal när en förödande jordbävning drabbade hennes hemland och raserade hela hennes tillvaro. Nu förväntas hon istället utföra det vardagliga arbetet som krävs för att familjen ska överleva. Sumas bror får möjligheten att gå i skolan, men hon tvingas arbeta. Hon lever som husslav för att få tak över huvudet och mat på bordet. Suma och Wadley har en sak gemensamt. De har blivit lämnade åt sina öden och tvingade att leda sin egen kamp.

Barnkonventionen ger alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. De har rätt till utbildning och ska skyddas mot arbete som är skadligt eller som hindrar deras skolgång. Idag har 194 länder skrivit under och förbundit sig till FN:s barnkonvention. Det är bara USA, Somalia och Sydsudan som inte har gjort det. Trots detta är tydligt att denna inte efterföljs. Avsaknaden av ett tydligt ansvarstagande från statliga myndigheter, socialarbete och andra vuxna beskrivs som problematisk. Civilsamhället spelar därför en viktig roll som röstbärare. Plans roll som barnrättsorganisation syftar till att göra rätten till utbildning till en prioriterad fråga. Studier visar att flickors utbildning är en viktig faktor för att lyfta hela samhällen ur fattigdom. Vera och Sanna beskriver Plan som en del av det lokala civilsamhället. Genom att skapa tillgång till utbildning och stärka flickor med kunskap om sina rättigheter, vill Plan väcka medvetenhet. De samtalar med myndigheter och regeringar i programländerna och vill skapa förändringar på gräsrotsnivå. De fungerar också som en betydelsefull länk mellan programländerna, internationella regimer och världens ledare.

De finns flera utmaningar står för att flickor ska åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Att många barn saknar rätten till utbildning och berövas rätten att vara barn förklaras av fattigdom. Samtidigt är just flickors rätt till skolgång en viktig väg mot välstånd. Att prioritera flickors utbildning är en god investering för dem, för deras familjer och för deras samhällen. Barriärer av etablerade sociokulturella attityder och värderingar hindrar dock en sådan utveckling och bör ifrågasättas och utmanas.

Av: Patricia Lach

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer