Sida – Afrikaavdelningen – Enheten för hållbar utveckling

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, null

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs av följande principer:

1. Sverige har genom riksdagsbeslut en Politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.

2. Regeringens biståndspolitiska plattform lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling. Dessutom definieras sex delmål, som alla har lika stor betydelse för att nå det övergripande målet.

3. Tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. De är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att sätta sig in i och bli delaktig i arbetet på enheten för hållbar utveckling på Afrikaavdelningen. Arbetet består främst i att medverka i stöd till ambassader vad gäller hantering (beredning, uppföljning och avslut) av insatser främst inom området lantbruk, att delta i operationaliseringen av regeringens samarbetsstrategier samt att delta i utformandet av eventuella resultatförslag som underlag för regeringens samarbetsstrategier. Övriga uppgifter som uppstår på enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående universitetsutbildning inom jordbruk, skogsbruk, företagsekonomi, miljöekonomi eller angränsande ämnesområde

– God analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– Goda kunskaper i franska

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser