Sida – Partner och Innovation – Enheten för kapacitetsutveckling (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, null

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges Politik för Global Utveckling, PGU. Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för kapacitetsutveckling och utbyten, bland annat International Training Programmes (ITP) , svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning.

Vad innebär praktiken?

Medverka vid handläggningen (bereda, följa upp och avsluta) insatser bl. a. genom riskanalys, resultatgranskning och andra åtgärder i syfte att nå fastställda mål samt finansiell uppföljning och revision. Arbetet genomförs i Sidas olika system för insatshantering.

Medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog med parter inom de tre huvudområdena; internationella kapacitetsutvecklingsprogram, resursbas och myndighetssamordning på såväl insatsnivå som områdesnivå.

Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen om enhetens arbete särskilt genom att förstärka kommunikationsarbetet.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Universitetsstudier inom något av Sidas prioriterade verksamhetsområden; Demokrati och mänskliga rättigheter, Gender och Miljö och Klimat.

– Dokumenterade kommunikationsfärdigheter inom webbpublicering , sociala medier etc.

– Flytande svenska och bra engelska i tal och skrift.

– Intresse av svensk myndighetsförvaltning och administration.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer, analytisk kompetens, kapacitetsutveckling.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser