Sida – Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet på Stödenheten för rättvisa och fred vid Afrika-avdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs av följande principer:

  1. Sverige har genom riksdagsbeslut en Politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.
  2. Regeringens biståndspolitiska plattform lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling. Dessutom definieras sex delmål, som alla har lika stor betydelse för att nå det övergripande målet.
  3. Tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem, exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Hur samarbetet med enskilda länder respektive inom olika ämnesområden ska genomföras beskrivs i av regeringen beslutade strategier för utvecklingssamarbete. Afrikaavdelningen (AFRIKA) samordnar arbetet i de 15 länder som Sida bedriver samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids (Lusaka), rättvisa och fred (Addis Abeba) samt hållbar utveckling (Nairobi). AFRIKA på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre enheter som ansvarar för analys och samordning, samt tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/mänskliga rättigheter. Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet på heltid under motsvarande en universitetstermin med start augusti/september 2016.

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta dels med direkta insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Afrika, dels med ett rättighetsperspektiv i allt utvecklingssamarbete. Praktikanten förväntas också delta i visst metodutvecklingsarbete. Vidare ska praktikanten få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

Vad innebär praktiken?

Kopplat till verksamhetsplanen för 2016 förutses följande huvudsakliga uppgifter för praktiken:

– Stöd i handläggning av insatser (beredning, uppföljning och avslut) inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
– Bidra med tematiskt och metodologiskt stöd till utlandsmyndigheterna i samband med insatshantering;
– Delta i utformandet av eventuella underlag för regeringens strategier för utvecklingssamarbete med länder i Afrika söder om Sahara;
– Delta i det löpande nätverksarbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet på Sida;
– Andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
– Minst C-nivå i statskunskap, juridik/folkrätt, internationella relationer eller motsvarande med inriktning på jämställdhet;
– God analytisk förmåga
– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter
– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, och/eller arbete med demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor
– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
– Kunskaper i franska och/eller portugisiska

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser