Sida – Enheten för global ekonomi och miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Enheten För Global Ekonomi och Miljö (GECO) är en operativ enhet på INTEM, avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd.

Enheten har cirka 30 medarbetare, indelade i tre resultatgrupper, och ansvarar för genomförandet av två strategier:
· Strategin för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017.
· Strategin för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017.

Varje handläggare har ansvar för ett antal samarbeten med globala aktörer, såsom FN-organ, Världsbanken, civilsamhällesorganisationer, forskningsinstitut, tankesmedjor osv. Arbetet inbegriper beredning av nya stöd, uppföljning av pågående program och rapportering av resultat, samt att bidra till organisationens lärande.

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att delta i och bidra till arbetet med genomförandet av regeringens strategi för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017. Praktikanten kommer bland annat att stödja handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller analys av inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Det ingår även viss omvärldsbevakning och lärande inom det tematiska området miljö och klimat genom att delta i seminarier, läsa rapporter, följa bloggar och andra informationsflöden och sedan förmedla relevant information till kollegorna. Specifika uppgifter beror på praktikantens kvalifikationer, önskemål samt vilka processer som är aktuella vid tillfället, men kan inkludera:

-Delta i resultatsgruppens arbete med beredning och kvalitetssäkring av stöd till organisationer.

-Tillsammans med handledaren, bistå i beredning av åtminstone en insats inom områdena klimat, ekosystemtjänster, energi, vattenresurser och eller urban utveckling.

-Delta i enhetens kommunikationsarbete och bidra till rapportering, kommunikation via hemsidan mm.

-Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom strategins område.

-Assistera i planering och genomförande av konferenser, möten, och seminarier som enheten ansvarar för eller medverkar i

-Delta i resultatsgruppsmöten och nätverk tillsammans med handledaren, vilket möjliggör insyn i Sidas bredare verksamhet samt bidrar till lärande och kompetensutveckling

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
– Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitet eller högskola inom i första hand naturvetenskap, samhällsbyggnad eller teknik.
– Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
– God analytisk förmåga.
– Mycket god förmåga att självständigt sätta sig in i omfattande material, sammanställa information, kritiskt granska och dra slutsatser.
– God kommunikations- och social förmåga.
– God datorvana.

Meriterande kompetens/erfarenheter
– Erfarenheter av utvecklingssamarbete, internationella förhållanden samt av arbete i föreningar, företag, och myndigheter i Sverige och utomlands.
– Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser