Film & referat: Fåtölj 16/3 – Feminism och kvinnorörelser i Latinamerika

Feminism är många gånger ett problematiskt begrepp i Latinamerika och därför kan det vara bra att skilja på feministiska rörelser och kvinnorörelser åt i diskussionen. Många latinamerikaner ser feminism som något främmande från västvärlden, och bland andra småbrukarrörelser och urfolkrörelser har haft svårt att identifiera sig med begreppet.

Karin Ericsson, programstrateg på Latinamerikagrupperna, menar att det intersektionella perspektivet är viktigt när diskussionen om feminism förs. Genom ett intersektionellt perspektiv synliggörs hur individen påverkas av flera samverkande normer inom en maktordning. Som kvinna påverkas man även till exempel av vilken klasstillhörighet, sexualitet, religion, ålder eller etnicitet man har.

Precis som i övriga världen finns det olika typer av feminism i Latinamerika. Ekofeminismen menar att relationen till naturen är ett centralt element i den feministiska kampen. Den kommunitära feminismen understryker vikten av att feminismen är en politisk handling, och inte endast en teori, där målet är gemenskapen, la comunidad. Den folkliga småbrukarfeminismen, el feminismo campesino popular, började runt 2007/2008 att definiera våld som ett centralt problem. De menar att våldet finns på tre olika nivåer; på samhällsnivå, på organisationsnivå och på individuell nivå. Inom feministiska rörelser i Sverige talar man oftast om våld i hemmet, men enligt den här typen av feminism är det viktigt att analysera och arbeta mot alla de olika nivåerna där våldet förekommer.

Diskussionen om feminism och kvinnorörelser öppnar upp för frågor om hur man kan skapa internationell solidaritet. Ericsson berättar att Latinamerikagrupperna arbetar för ett ökat inflytande för marginaliserade grupper, främst småbrukarrörelser och urfolksrörelser. Makt, rättvisa och demokrati är centrala perspektiv och målet man strävar efter är global rättvisa. Ericsson anser att den globala rättvisan måste genomsyra hela processen för att ett globalt systerskap ska bli verklighet.

Det latinamerikanska feministiska stormötet encuentro feminista, som hållits 13 gånger hittills, engagerar och inspirerar kvinnorörelser att jobba för att skapa en gemensam latinamerikansk identitet och ett systerskap. I Latinamerika betonar kvinnorna att kampen konstrueras tillsammans och därför vill man inte lyfta fram en individ som ledare. Detta skiljer sig från Europa där vi inte på samma sätt är noga med att sätta den gemensamma kampen i centrum som man oftare gör i Latinamerika, menar Karin Ericsson.

En annan aspekt som Karin Ericsson tar upp är den naiva synen på konsumtion i Nord. Konsumtionen bygger på antagandet om att det alltid finns en win-win-situation mellan konsument och producent, något som dessvärre inte alltid stämmer. Konsumtion till dagens låga priser möjliggörs av att arbetskraft utnyttjas någon annanstans. De här problemen är direkta effekter av kapitalismen och globaliseringen menar Ericsson. Vi i västvärlden är en del av problemet och måste därför vara en del av lösningen. Genom att ta till oss information om globaliseringens effekter kan vi aktivt arbeta för en hållbar lösning.

Karin tog också upp att kvinnor är överrepresenterade inom jordbruket i Latinamerika men trots det har de inte samma möjligheter att delta i beslutsfattande kring jordbruksfrågor. Det är en väldigt liten procentandel kvinnor som äger sin mark.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer