Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation, Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Sidas Forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t ex hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl a genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

På enheten arbetar 17 personer, varav en chef, två controllers, två administratörer och tolv handläggare/forskningssekreterare. De sistnämnda ansvarar för ett antal stödinsatser vardera, med stöd från administratörer och controllers. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Den här praktikplatsen kan viktas olika utifrån kunskaper och intresse hos praktikanten. Flera möjliga fokus finns t ex integrering av miljöaspekter i forskningssamarbetet, att arbeta med antikorruptionsfrågor inom högre utbildning och forskning och att arbeta med att se närmare på hur genderaspekter har tagits tillvara inom forskningsstödet. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt inom t ex antikorruption och gender. Pratikplatsen ger en god insyn i vad som styr utvecklingsamarbetet och de processer som finns på en myndighet.

Praktikplatsen inbegriper varierande arbetsuppgifter, såsom insamling och organisering av statistik och resultat inom Sidas forskningssamarbete, ta fram texter om forskningssamarbetet och dess resultat för rapporter och presentationer, hjälpa till med upphandling av konsulttjänster såsom revisioner, kurser och informationstjänster, samt hjälpa till att anordna seminarier om forskningssamarbete.

Pratikanten kommer också att delta i enhetens löpande arbete och assistera handläggare med olika uppgifter som rör projekt och program, delta i interna möten samt i externa evenemang/möten/seminarier. Det finns gott utrymme för eget ansvar och egna initiativ.

Praktiken kommer att ske i nära samarbete med handläggare, controller och programadministratör.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående studier vid universitet/högskola inom exempelvis naturvetenskap, hälsa, ekonomi, mänskliga rättigheter, förvaltning eller annat relevant område. Praktiken ska vara en del av studierna.

– Mycket god förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt. God förmåga att arbeta noggrant och självständigt.

– Intresse av arbete vid statlig myndighet, styrningsfrågor, processer och system.

– God förmåga att söka, granska och sammanställa information på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.
– Kompetens och/eller intresse för miljö, antikorruption och/eller genderfrågor.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser