Sida – Avdelningen för ledningsstöd – Enheten för verksamhetsstyrning (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Enheten för verksamhetsstyrning ansvarar för frågor kring styrning, ledning och uppföljning för hela myndigheten. Enhetens uppdrag är att genom kvalitativa analyser och nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet.

Praktiken är placerad på statistikfunktionen på enheten. Statistikfunktionen ansvarar för myndighetens biståndsstatistik. Statistikfunktionen ansvarar för den svenska rapporteringen av biståndsstatistiken till OECD/DAC och regeringen, samt till allmänheten. Statistikfunktionen ansvarar även för kvalitetssäkring av biståndsstatistiken både kvantitativt och kvalitativt. I arbetsuppgifterna ingår det dessutom informationsarbete, framförallt om hur statistiken på Sida används, genom uppdatering samt utformning av nya riktlinjer av statistiken som OECD/DAC fastslår. Dessutom arbetar funktionen med Openaid.se, där all biståndsstatistik publiceras, samt med transparensfrågor i biståndet. Statistikgruppen stödjer även avdelningen med underlag för myndighetens verksamhetstyrning och redovisning

Vad innebär praktiken?

Introduktion till biståndsstatistiken och Sida som myndighet: ökad förståelse för  biståendstatistiken och OECD/DACs direktiv samt överblick hur Sida som myndigheten arbetar.
– Deltagande i rapporteringen av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC och regering samt allmänheten.
– Kvalitetssäkring av biståndsstatistiken. Detta  arbete innefattar kvalitativa och kvantitativa aspekter, samt möjlighet till att tänka fritt vad gäller utveckling av dessa arbetsmetoder.
– Utforma analysunderlag av biståndsstatistik och verksamhetsdata för olika processer och beslutsunderlag.
– Eget arbete: praktikanten uppmuntras genomföra ett eget analysarbete relaterat till enhetens arbete men som kopplar an till praktikantens intresse- och kunskapsområden.
– Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till samhällsämnen – utvecklingsstudier, statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer, offentlig förvaltning eller studier relaterade till Sidas olika verksamhetsområden. Goda kunskaper i svenska och engelska.  Analytisk förmåga. Kunskap om datahantering i verktyg som Excel, SPSS, Stata, SAS etc.  Intresse av utvecklingssamarbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingssamarbete (MFS, studier, projektarbeten eller resor). Högskolepoäng i statistik är meriterande.  Kunskap i databashantering, programmering och andra IT-verktyg.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser