Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD (praktikplats)

Plats:

Visby

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://icld.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en del av det svenska utvecklingssamarbetet och finansieras genom Sida. ICLD arbetar med att stärka den lokala demokratin i låg och medelinkomstländer, men även i Sverige. Organisationen är uppdelad i tre verksamhetsgrenar: Kommunala Partnerskap, Internationella Utbildningsprogram och Kunskapscentrum. Kommunala Partnerskap är den största verksamhetsgrenen och faciliterar partnerskap mellan svenska kommuner och kommuner i utvecklingsländer som tillsammans arbetar med gemensamma projekt. Utbildningsprogrammen syftar till att öka kunskapen och kapaciteten hos politiker och tjänstemän i samarbetsländerna genom specifika program relaterade till organisationens fokusområden deltagande, ansvarsutkrävande, jämlikhet och transparens. Kunskapscentrum finansierar forskning som bidrar till organisationens övriga verksamhetsgrenar samt arbetar med planering och uppföljning av organisationens insatser.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att ges möjlighet att arbeta med organisationens tre verksamhetsgrenar Kommunala Partnerskap (KP), Internationella utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC). Målet med praktiken är att praktikanten får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:

• Att insamla, organisera och sprida ”best cases” och erfarenheter från ICLD:s internationella utbildningsprogram och kommunala partnerskapsprogram
• Att bidra till Kunskapscentrums insamling av erfarenheter och lärdomar om lokal demokratiutveckling i låg och medelinkomstländer
• Att delta i organiserande, genomförande och uppföljning av ICLD:s workshops och seminarier
• Bidra till planering, genomförande och uppföljning av organisationens internationella utbildningsprogram
•  Bidra i löpande handläggningsuppgifter i programmen Kommunala Partnerskap och Internationella utbildningsprogram

När/Hur länge/omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

•Vi söker dig som har intresse för utvecklingssamarbete och lokal demokratiutveckling och studerar relaterade ämnen vid universitet på mastersnivå

• Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Kunskap kring hållbarhetsmålen, Sveriges utvecklingssamarbete samt kring offentlig förvaltning på kommunal/regional nivå

• Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati

• Ytterligare språkkunskaper

Övrig information

• Praktikplacering vid organisationens huvudkontor i Visby

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser