Sida – PARTNER/ELO – Organisatoriskt lärande och organisationsutveckling för Agenda 2030 (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sida samarbetar med och förmedlar bidrag och annan finansiering till dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Med Agenda 2030 har världen fått 17 ambitiösa mål samtidigt som det finns stora globala utmaningar att överkomma. Då biståndets resurser är långt ifrån tillräckliga för att nå målen behöver biståndets aktörer spela nya roller för att fortsätta vara relevanta. De behöver spela en mycket starkare katalytisk roll genom att mobilisera såväl annat kapital för utveckling och nya aktörer som främjar utveckling.

Den omvärld och de kontexter som Sida och andra utvecklingsaktörer arbetar i förändras snabbare idag än tidigare och förändringarna är mer oförutsägbara än tidigare. Det blir därför svårare att på förhand veta och i detalj planera vad som behövs för att tex stärka människors rättigheter, öka jämställdheten eller förbättra hälsovården i en given kontext. I sådana komplexa och oförutsägbara kontexter behöver biståndets aktörer, inklusive Sida, kontinuerligt anpassa sin förändringsteori, sina strategier och aktiviteter utifrån förändringar i omvärlden och utifrån lärdomar om vad som fungerar. Biståndets aktörer behöver stärka sin förmåga att arbeta adaptivt och att systematiskt dra lärdomar om vad som är relevant och vad som fungerar och inte.

Sida strävar därför efter att bli en mer lärande organisation genom att aktivt skapa förutsättningar för att lära i verksamheten. Avdelningen för partnerskap och innovation (PARTNER) och den nybildade enheten för lärande och organisationsutveckling (ELO) på avdelningen för HR och kommunikation (HRKOM) delar ambitionen att stödja resten av organisationen i lärandeprocesser.

Vad innebär praktiken?

Sida söker en praktikant som vill vara med att bidra till och lära av arbetet med att utveckla Sida som en lärande organisation. Praktikanten arbetar med både avdelningen för partnerskap och innovation (PARTNER) och enheten för lärande och organisationsutveckling (ELO) i deras arbete och samarbete kring lärande. ELO har uppdraget att stödja organisationen kring lärande och PARTNER vill stärka såväl avdelningens egna som andra avdelningars lärande kring partnerskap och innovation.

ELO och PARTNER vill arbeta utforskande genom att hjälpa verksamheten att pröva olika metoder och arbetssätt för lärande. Praktikanten kommer att stödja arbetet med att utveckla och pröva metoder för lärande t ex ”after action reviews”, ”action learning”, reflektioner och metoder för framåtblickande och nytänkande tex ”appreciative enquiry”. Självständigt arbete kan erbjudas i form av att hålla workshops, erfarenhetsinsamlande, kunskapsöversikter och kommunikationsinsatser om lärande.

Praktikanten kommer att arbeta med både ELO och staben på PARTNER och få tillgång till två handledare med kompletterande kunskap och erfarenheter inom organisationsutveckling, lärande respektive partnerskap och innovation. Eftersom praktiken kan organiseras i avgränsade arbetsuppgifter blir det en tillgång att arbeta med två enheter.

Praktiken erbjuder möjligheter att lära om såväl svenskt utvecklingssamarbete som organisationsutveckling på Sida.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier inom något av följande områden är önskvärt:
Organisationsutveckling med inriktning mot lärande och/eller förändringsarbete, pedagogik/organisationspedagogik, ledarskap och organisation, innovation och designmetodik eller kommunikation. Sökanden med andra studiebakgrunder är välkomna.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av att utföra pedagogiskt arbete eller facilitera lärandeprocesser.
– Erfarenhet av att leda eller facilitera möten, seminarier eller workshops.
– Erfarenhet av utvecklingssamarbete eller utvecklingsfrågor i låginkomstländer.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser