Stadgar och årsmöteshandlingar

Stadgar för Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF):

§  I Namn

Föreningens namn är Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

§  II  Säte

1. Föreningens huvudkontor skall vara i Stockholm.

2. Medlemmar av föreningen kan bilda lokalgrupper. För lokalgrupp skall dessa stadgar gälla. Dock kan lokalgrupp besluta om eget årsmöte, som kan fastställa egna årsavgifter för gruppen och välja en egen styrelse.

§  III  Syfte

Föreningens syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Föreningen erbjuder ett från alla politiska partier och intresseorganisationer oberoende forum för diskussion och kunskapsutbyte och strävar efter att bidra till ökade insikter om utvecklingens villkor, samt till ett ökat engagemang för en rättvis och hållbar värld.

§  IV  Medlemskap och medlemsavgifter

1. Var och en som vill stödja föreningens syfte kan erhålla medlemskap.

2. Organisationer och institutioner som vill främja FUFs syfte kan också erhålla medlemskap.

3. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

4. Särskild avgift kan fastställas för studerande.

§  V Styrelse, kansli, verksamhet och valberedning

1. Styrelsen skall utgöras av en ordförande och minst sex och högst nio andra ledamöter. Styrelsen väljer inom sig årligen en vice ordförande. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott (AU) och andra befattningshavare.

2. Styrelsens ledamöter väljes för ett år i taget.

3. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Fyllnadsval efter att en eller flera styrelsemedlemmar avgått under pågående verksamhetsår krävs endast om styrelsen inte längre är beslutsmässig.

4. Under styrelsen finns ett kansli som leds av en kanslichef.

5. Kanslichefen tar på uppdrag av styrelsen fram föreningens räkenskaper och föreningens ekonomiska rapport till årsmötet. I detta ingår en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

6. Den löpande verksamheten handhas av kansliet enligt riktlinjer fastställda i verksamhetsplan och löpande styrelsemöten. Styrelsen tar inom ramen för beslut om budget beslut om antalet anställda vid kansliet. Ordförande i samråd med arbetsutskottet utser och anställer personal vid kansliet. Styrelsen bär ansvar för föreningens ekonomi.

7. I utformningen av föreningens verksamhet skall beaktas önskemål och uppslag från medlemmarna. Verksamheten skall hållas relevant i förhållande till internationell och nationell debatt. Variation i ämnesvalet och en jämn verksamhetsnivå skall eftersträvas.

8. Årsmötet skall tillsätta en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

§  VI  Revision

För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer samt en revisorssuppleant.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§  VII  Verksamhetsår, årsmöte, föreningsmöte och val

1.  Verksamhetsåret skall vara kalenderåret. Årsmöte skall äga rum före mars månads utgång.

2.  Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast trettio dagar i förväg. Förslag till frågor, som skall behandlas av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

3.  Dagordning skall utsändas senast en vecka före årsmötet. Till denna skall fogas styrelsens ekonomiska rapport, styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering samt valberedningens förslag.

4.  Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering
 7. Styrelsens ekonomiska rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Tillsättande av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Övriga ärenden

5.   Val:

a)  Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer och ersättare för dessa senast två veckor före årsmötet. Förslagen skall delges föreningens medlemmar tillsammans med dagordningen för mötet.

b)  Kandidater, som nomineras av valberedningen eller av annan vid årsmötet, skall ha förklarat sig beredda att åta sig ifrågavarande uppdrag.

c)   Val skall, om så begärs, ske genom sluten omröstning i en eller vid behov flera omgångar, varvid den av de två återstående kandidaterna som får flest röster är vald.

6.   Rösträtt vid årsmöte och annat föreningsmöte tillkommer envar närvarande medlem. Röstning genom fullmakt skall inte förekomma.

7.   Beslut vid årsmöte och annat föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

8.  Annat föreningsmöte än årsmötet skall hållas efter beslut av styrelsen eller om minst en fjärdedel av alla röstberättigade medlemmar begär detta. Kallelse, varav skall framgå ändamålet med föreningsmötet, skall utfärdas minst två veckor i förväg.

§  VIII  Stadgeändring och upplösning

Ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning skall kräva likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För beslut fordras två tredjedelars majoritet.

_________________________________

Årsmöteshandlingar:

Välkomna till Föreningen för Utvecklingsfrågors årsmöte 2018 (kallelse och dagordning)

Ekonomisk rapport 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Valberedningens förslag 2018

Övriga årsmöteshandlingar (publiceras löpande)

Årsbokslut 2017

Budet 2018

Stadgeändringsförslag

Dela det här: